- -

Diseño, construcción y validación de cajas bass-reflex para baja frecuencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño, construcción y validación de cajas bass-reflex para baja frecuencia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alba Fernández, Jesús es_ES
dc.contributor.advisor Rey Tormos, Romina María del es_ES
dc.contributor.author Garcia Peris, Jordi es_ES
dc.date.accessioned 2016-11-21T16:34:05Z
dc.date.available 2016-11-21T16:34:05Z
dc.date.created 2016-09-22
dc.date.issued 2016-11-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/74475
dc.description.abstract Una de les tècniques per a la millora de la resposta en freqüència per a freqüències baixes en caixes d’altaveus, és la construcció d’un sistema bass-reflex. Aquest sistema, dissenyat de forma pertinent, millora la resposta de caixes tancades. En el present TFG es planteja la remodelació d’una caixa tancada, convertint-la en un sistema bass-reflex que siga més eficient, reajustat la resposta en freqüència per a freqüències baixes, elegint uns ports adequats i utilitzant diferents materials absorbents amb bona resposta. Obtenint així una caixa bass-reflex amb una resposta optimitzada, cosa que és motiu d’interés per a empreses del sector de la fabricació. es_ES
dc.description.abstract [ES] Una de las técnicas de mejora de la respuesta en frecuencia a baja frecuencia de cajas de altavoces es la construcción de un sistema bass-reflex. El sistema bass-reflex, diseñado de forma conveniente, puede mejorar la respuesta de cajas cerradas. En el TFG, se plantea la construcción de dos cajas cerradas y convertirlas en sistemas bass-reflex más eficientes, reajustando su respuesta en frecuencia en graves, eligiendo compuertas adecuadas y materiales absorbentes de buena respuesta. El fin último es conseguir dos cajas bass-reflex de formas diferentes con una respuesta optimizada, lo que es de interés de empresas fabricantes. es_ES
dc.description.abstract A technique for improving the frequency response for low frequency speaker boxes is building a bass-reflex system. This system with a pertinent designed improves the response of closed boxes. This TFG raises the redevelopment of a closed box turning it into a bass-reflex system that's more efficient in low frequencies, readjusting the frequency response about choosing and using different ports and suitable absorbent materials with good response. In order to obtain a bass-reflex box with optimized response, which is a matter of interest to companies in the manufacturing sector. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Electroacústica es_ES
dc.subject Reciclado es_ES
dc.subject Bafle es_ES
dc.subject Caja acústica es_ES
dc.subject Bass-reflex es_ES
dc.subject Mejora de diseños es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge es_ES
dc.title Diseño, construcción y validación de cajas bass-reflex para baja frecuencia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Garcia Peris, J. (2016). Diseño, construcción y validación de cajas bass-reflex para baja frecuencia. http://hdl.handle.net/10251/74475 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 44414 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record