- -

Study on improving labor productivity in the construction industry. The cases of Europe and Hong Kong

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Study on improving labor productivity in the construction industry. The cases of Europe and Hong Kong

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Yepes Piqueras, Víctor es_ES
dc.contributor.advisor ZHANG, Xueqing (Tutor Universidad) es_ES
dc.contributor.author Zaballos Palop, Ignacio es_ES
dc.date.accessioned 2017-02-20T18:58:24Z
dc.date.available 2017-02-20T18:58:24Z
dc.date.created 2016
dc.date.issued 2017-02-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/78080
dc.description.abstract [EN] Labor productivity is one the least studied areas within the construction industry. Productivity improvements achieve high cost savings with minimal investment. Due to the fact that profit margins are small on construction projects, cost savings associated with productivity are crucial to becoming a successful contractor. The chief setback to improving labor productivity is measuring labor productivity. However, labor productivity involves many aspects. The aim of this research is to focus in some of them such as construction trades and how different factors affect their labor productivity through benchmarking in both online and hard copy format. A list of 37 construction trades was selected based on the Construction Industry Council of Hong Kong (CIC) in order to see their construction cost, labor cost and labor shortage criticality and their automation level. A list of 40 factors affecting the labor productivity was selected based on experts at The Hong Kong University of Science and Technology, in order to see in which level they affect the critical construction trades labor productivity found previously. Both results were analyzed using the relative importance index (RII). These results are used in an additional case study, based on the comparison of them with another study with the same objectives did by some colleagues from The Hong Kong University of Science and Technology. An additional improvement of the labor productivity can be done by the mixture of both studies. Results found previously can be used in a future study to create a tool to help contractor¿s grade productivity on their projects in the preplanning stage and plan improvements in the most beneficial areas. es_ES
dc.description.abstract [CA] La productivitat del treball és una de les àrees menys estudiades dins de la indústria de la construcció. Millores en la productivitat poden aconseguir estalvis d'alt cost amb una mínima inversió. A causa del fet de que els marges de benefici siguen xicotets en projectes de construcció, l'estalvi de costos associats a la productivitat són crucials per a obtindre un projecte rendible. La clau per a la millora de la productivitat del treball és el mesurament de la productivitat d'aquesta. No obstant això, la productivitat del treball implica molts aspectes. L'objectiu d'esta investigació és centrar-se en alguns d'ells, com ara operacions en la indústria de la construcció i com els diferents factors que afecten la seua productivitat laboral per mitjà de l'avaluació comparativa, a través d'enquestes a gent relacionada amb aquest sector. Es va seleccionar una llista de 37 operacions de la construcció basant-se en el Consell de la Indústria de la construcció de Hong Kong (CIC) a fi de veure al seu cost de construcció en funció del temps, els costos laborals, l'escassetat de treball i el seu nivell d'automatització. Posteriorment, es va seleccionar una llista de 40 factors que afecten la productivitat del treball basant-se en experts de la Universitat de Hong Kong de Ciència i Tecnologia, a fi de veure en quin nivell afecten la productivitat laboral de les operacions més crítiques en la construcció trobades prèviament. Ambdós resultats van ser analitzats utilitzant l'índex d'importància relativa (IIR) . Aquestos resultats s'usen en l'estudi d'un cas addicional, basat en la comparació d'ells amb un altre estudi amb els mateixos objectius per uns companys de la Universitat de Hong Kong de Ciència i Tecnologia sobre Hong Kong. Una millora addicional de la productivitat del treball es pot fer per mitjà de la mescla d'ambdós estudis. Els resultats trobats anteriorment es podrien utilitzar en un futur estudi per a crear una ferramenta que ajude als contractistes a millorar la productivitat en els seus projectes de construcció per mitjà d'una planificació prèvia més meticulosa i així obtindre uns majors beneficis. es_ES
dc.description.abstract [ES] La productividad del trabajo es una de las áreas menos estudiadas dentro de la industria de la construcción. Mejoras en la productividad pueden lograr ahorros de alto costo con una mínima inversión. Debido al hecho de que los márgenes de beneficio son pequeñas en proyectos de construcción, el ahorro de costes asociados a la productividad son cruciales para obtener un proyecto rentable. La clave para la mejora de la productividad del trabajo es la medición de la productividad de ésta. Sin embargo, la productividad del trabajo implica muchos aspectos. El objetivo de esta investigación es centrarse en algunos de ellos, tales como operaciones en la industria de la construcción y cómo los diferentes factores que afectan su productividad laboral mediante la evaluación comparativa, a través de encuestas a gente relacionada con éste sector. Se seleccionó una lista de 37 operaciones de la construcción basándose en el Consejo de la Industria de la construcción de Hong Kong (CIC) con el fin de ver a su costo de construcción en función del tiempo, los costes laborales, la escasez de trabajo y su nivel de automatización. Posteriormente, se seleccionó una lista de 40 factores que afectan la productividad del trabajo basándose en expertos de la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología, con el fin de ver en qué nivel afectan a la productividad laboral de las operaciones más críticas en la construcción encontradas previamente. Ambos resultados fueron analizados utilizando el índice de importancia relativa (IIR). Estos resultados se usan en el estudio de un caso adicional, basado en la comparación de ellos con otro estudio con los mismos objetivos por unos compañeros de la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología sobre Hong Kong. Una mejora adicional de la productividad del trabajo se puede hacer mediante la mezcla de ambos estudios. Los resultados encontrados anteriormente se podrían utilizar en un futuro estudio para crear una herramienta que ayude a los contratistas a mejorar la productividad en sus proyectos de construcción mediante una planificación previa más meticulosa y así obtener unos mayores beneficios. es_ES
dc.format.extent 95 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Productivity es_ES
dc.subject Construction es_ES
dc.subject Labor es_ES
dc.subject Trade es_ES
dc.subject Improving es_ES
dc.subject Europe es_ES
dc.subject Data es_ES
dc.subject Survey es_ES
dc.subject Productivitat es_ES
dc.subject Treball es_ES
dc.subject Construcció es_ES
dc.subject Mesurament es_ES
dc.subject Factors es_ES
dc.subject Operacions es_ES
dc.subject Encuestes es_ES
dc.subject Millora es_ES
dc.subject Productividad es_ES
dc.subject Construcción es_ES
dc.subject Industria es_ES
dc.subject Trabajo es_ES
dc.subject Operación es_ES
dc.subject Factor es_ES
dc.subject Mejora es_ES
dc.subject Europa es_ES
dc.subject Hong Kong es_ES
dc.subject Datos es_ES
dc.subject Benchmarking es_ES
dc.subject Encuesta es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Study on improving labor productivity in the construction industry. The cases of Europe and Hong Kong es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Zaballos Palop, I. (2016). Study on improving labor productivity in the construction industry. The cases of Europe and Hong Kong. http://hdl.handle.net/10251/78080. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record