- -

Diseño hidráulico y constructivo del encauzamiento del barranco dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño hidráulico y constructivo del encauzamiento del barranco dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Marco Segura, Juan Bautista es_ES
dc.contributor.author MARTINEZ LOPEZ, GUILLERMO es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-11T14:39:27Z
dc.date.available 2017-09-11T14:39:27Z
dc.date.created 2017-06-20
dc.date.issued 2017-09-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/86993
dc.description.abstract [EN] The drainage of the A-37 and the Valencia-La Encina high-speed line, currently under construction, have profoundly altered the hydrology of Molins ravine in La Font de la Figuera. The flow with a return period of 500 years has increased fivefold to 87.8 m3/s, and the existing channel is absolutely unable to transport this flow. Hence, starting from the flow established by the previous hydrological study, a complementary channel has been designed, capable of driving the new flow. This channeling should, in addition, respect as far as possible the environment of the urban area, because it is an area with a high patrimonial value. The project is divided into two sections with very different characteristics: a first section of underground concrete construction mostly developed in the urban area, and a trapezoidal channel that leads the water to the Cànyoles river. Several elements with energy dissipation have been designed to adapt to the big slopes of the first section: a sudden fall, a macro-roughness zone and a hydraulic jump energy dissipator. On the other hand, in the second section it was enough to adapt the size of the rocks to the slope. Lastly, a brief summary of the construction process and an economic appraisal of the project have been made. es_ES
dc.description.abstract [CA] El drenatge transversal de l'autovia A-37 i la línia d'alta velocitat València-La Encina, actualment en construcció, han alterat profundament la hidrologia del barranc dels Molins en La Font de la Figuera. El cabal de retorn de 500 anys s'ha quintuplicat, passant a 87,8 m3/s, de manera que la canalització existent és absolutament incapaç de transportar aquest cabal. Per aquest motiu, partint del cabal establit per l'estudi hidrològic previ, s'ha dissenyat una canalització complementària a la ja existent en La Font de la Figuera (València), capaç de conduir el nou cabal. Aquesta canalització, a més, haurá de respectar en la mesura del possible l'entorn del nucli urbà, ja que es tracta d'una zona amb un alt valor patrimonial. El projecte es pot dividir en dos trams amb característiques molt diferents: un primer tram d'obra subterrània de formigó armat que es desenvolupa en gran part per la zona urbana, i un canal d'escullera de secció trapezial que condueix l'aigua fins al riu Cànyoles. Les fortes pendents del primer tram han fet necessari el disseny de diverses obres de dissipació d'energia: una caiguda brusca, una ràpida de macrorrugosidad i un dissipador d'energia de ressalt hidràulic. D'altra banda, en el segon tram ha sigut prou amb adequar el tamany de l'escullera a les pendents imposes. S'han realitzat, finalment, un breu resum del procés constructiu i una valoració econòmica del projecte. es_ES
dc.description.abstract [ES] El drenaje transversal de la autovía A-37 y la línea de alta velocidad Valencia-La Encina, actualmente en construcción, han alterado profundamente la hidrología del barranco dels Molins en La Font de la Figuera. El caudal de retorno 500 años se ha quintuplicado, pasando a 87,8 m3/s, de modo que el encauzamiento existente es absolutamente incapaz de transportar este caudal. De ahí que, partiendo del caudal establecido por el estudio hidrológico previo, se ha diseñado un encauzamiento complementario al ya existente en La Font de la Figuera (Valencia), capaz de conducir el nuevo caudal. Dicho encauzamiento deberá, además, respetar en la medida de lo posible el entorno del casco urbano, pues se trata de una zona con un alto valor patrimonial. El proyecto se divide en dos tramos con características muy diferentes: un primer tramo de obra subterránea de hormigón armado que se desarrolla en gran parte por la zona urbana, y un canal de escollera de sección trapecial que conduce el agua hasta el río Cànyoles. Las fuertes pendientes del primer tramo han hecho necesario el diseño de varias obras de disipación de energía: una caída brusca, una rápida de macrorrugosidad y un disipador de energía de resalto hidráulico. Por otra parte, en el segundo tramo ha bastado con adecuar el tamaño de la escollera a las pendientes buscadas. Se han realizado, por último, un breve resumen del proceso constructivo y una valoración económica del proyecto. es_ES
dc.format.extent 45 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Channel es_ES
dc.subject Channelling es_ES
dc.subject Ravine es_ES
dc.subject Hydraulic design es_ES
dc.subject Adaptation es_ES
dc.subject Canalització es_ES
dc.subject Barranc es_ES
dc.subject Disseny Hidràulic es_ES
dc.subject Adaptació es_ES
dc.subject Estudi de solucions es_ES
dc.subject Encauzamiento es_ES
dc.subject Barranco es_ES
dc.subject Diseño hidráulico es_ES
dc.subject Adaptación es_ES
dc.subject Estudio de soluciones es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Diseño hidráulico y constructivo del encauzamiento del barranco dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martinez Lopez, G. (2017). Diseño hidráulico y constructivo del encauzamiento del barranco dels Molins en La Font de la Figuera (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/86993. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record