- -

Proyecto básico de la "Pasarela del Pont de Fusta" sobre el antiguo cauce del río Turia en Valencia. Diseño y comprobación de las subestructuras

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proyecto básico de la "Pasarela del Pont de Fusta" sobre el antiguo cauce del río Turia en Valencia. Diseño y comprobación de las subestructuras

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Casanova Colón, José es_ES
dc.contributor.advisor Garrido de la Torre, Mª Elvira es_ES
dc.contributor.author Hurtado Orts, Inés es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-19T17:18:35Z
dc.date.available 2017-09-19T17:18:35Z
dc.date.created 2017-09-12
dc.date.issued 2017-09-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/87537
dc.description.abstract [EN] The aim of this Final degree Project, entitled PROYECTO BÁSICO DE LA "PASARELA DEL PONT DE FUSTA" SOBRE EL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA EN VALENCIA, consists in the development, according to the technical and administrative Framework for brainstorming competitions, of an alternative proposal for the previous existing reinforced concrete footbridge, which was recently replaced, in 2012, by the current road bridge and footbridge. This footbridge proposal for this final degree Project is set on a time before the construction of the currently existing bridge. It is therefore a hypothetical situation in which the concrete structure that was built after the 1957 flood, still remains to be demolished. The urban environment in which this proposal is placed is of great relevance to the Project, asuming it must become a future landmark of the Valencia¿s urban landscape. The chosen solution consists of 3 arch pairs, 3 archs on each side of the deck, them having a span of 47,5-55-47,5 metres respectively. Alltogether, the 3 pairs of archs add up to a total length of 150 metres, corresponding to the width of the former riverbed. The archs are tilted outwards, forming an angle of 70º with the horizontal. This opening of the archs outwards results in a larger distance between the Crowns than between the bases of the archs that are symetrically positioned on both sides of the deck. Flexible suspensión cables connect the deck to the arch when the archs are found above the deck but when the archs are below the deck these two structural elements are joined together by means of a column with a circular cross-section. The deck is made up of a Metallic Framework, consisting of 2 longitudinal beams and floor joists every 2,5 metres between the longitudinal beams. The Metallica Framework will support a 22,5 centimetres thick slab. The contents os this Basic construction Works Project includes the following documents: study of alternatives, structural check, geotechnics, equipment design, substructure, constructive process, work Schedule and Budget, as well as the necessary plans which define the geometry. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objecte d'aquest Treball de Fi de Grau, el títol del qual és PROYECTO BÁSICO DE LA "PASARELA DEL PONT DE FUSTA" SOBRE EL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA EN VALENCIA, és el desenvolupament, dintre del marc tècnic administratiu dels concursos d'idees, d'una alternativa a la pasarel·la de formigó armat que fou substituïda en 2012 pels actuals ponts de carretera i pasarel·la. El marc temporal en el que es troba la proposta de pasarel·la desenvolupada en aquest Proyecto Básico és en el moment anterior a la construcció de l'actual solució, tratant-se doncs d'una situació fictícia en la qual l'estructura de formigó armat construïda després de la riuada de 1957 ha de ser demolida. La proposta dóna especial relevància al context urbà en el qual s¿emplaça, asumint que ha de constituir una fita del futur paisatge urbà de València. La solució adoptada consta de tres parells d'arcs, 3 a cada costat del tauler de 47,5¿55¿47,5 metres de llum respectivament, i que units, salven la longitud de 150 metres (l'amplària de l'antic llit del Túria). Els arcs estan inclinats 70º cap a l'exterior respecte a l'horizontal, de forma que s'obrin cap a fora resultant en una major distància entre les claus que entre les arrencades dels arcs situats simètricament a cada costat del tauler. El tauler i els arcs estan units mitjançant pèndoles flexibles (quan el tauler es troba per baix de l'arc) i columnes de secció circular entre els arcs i el tauler quan l'arc queda per baix d'aquest. El tauler està format per un entramat metàlic, format per dos bigues longitudinals i bigues de pis cada 2,5 metres entre les anteriors. Sobre aquest entramat metàl·lic es disposa una losa de espesor 22,5 centímetres. La relació de documents contenguts en aquest projecte bàsic és la corresponent a l'estudi de solucions, justificació resistent, geotècnia, diseny d'equipaments, subestructures, procès constructiu, pla d'obra i presupost, així com els planols necessaris per a la seva completa definició geomètrica. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objeto de este Trabajo Final de Grado, cuyo título es PROYECTO BÁSICO DE LA "PASARELA DEL PONT DE FUSTA" SOBRE EL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA EN VALENCIA, es el desarrollo, dentro del marco técnico administrativo de los concursos de ideas, de una alternativa a la pasarela de hormigón armado que fue sustituida en 2012 por los actuales puente de carretera y pasarela. El marco temporal en el que se sitúa la propuesta de pasarela desarrollada en este Proyecto Básico es en el momento anterior a la construcción de la actual solución, tratándose pues de una situación ficticia en la que la estructura de hormigón armado construida tras la riada de 1957 debe ser demolida. La propuesta da especial relevancia al contexto urbano en el que se emplaza, asumiendo que debe constituir un hito del futuro paisaje urbano de Valencia. La solución adoptada consta de tres pares de arcos, 3 a cada lado del tablero de 47,5¿55¿47,5 metros de luz respectivamente, y que unidos, salvan la longitud de 150 metros (el ancho del antiguo cauce). Los arcos a su vez están inclinados 70º hacia el exterior respecto a la horizontal, de forma que se abren hacia fuera resultando en una mayor distancia entre las claves que entre los arranques de los arcos situados simétricamente a cada lado del tablero. El tablero y los arcos están unidos mediante péndolas flexibles (cuando el tablero se encuentra por debajo del arco) y columnas de sección circular entre los arcos y el tablero cuando el arco queda por debajo de este. El tablero está formado por un entramado metálico, formado por dos vigas longitudinales y vigas de piso cada 2,5 metros entre las anteriores. Sobre este entramado metálico se dispone una losa de espesor 22,5 centímetros. La relación de documentos contenidos en este proyecto básico es la correspondiente al estudio de soluciones, justificación resistente, geotecnia, diseño de equipamientos, subestructuras, proceso constructivo, plan de obra y presupuesto, así como los planos necesarios para su completa definición geométrica. es_ES
dc.format.extent 21 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Footbridge es_ES
dc.subject Arch es_ES
dc.subject Bridge es_ES
dc.subject Passarel·la es_ES
dc.subject València es_ES
dc.subject Arc es_ES
dc.subject Túria es_ES
dc.subject Pont es_ES
dc.subject Pasarela es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject Arco es_ES
dc.subject Turia es_ES
dc.subject Puente es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DEL TERRENO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de la "Pasarela del Pont de Fusta" sobre el antiguo cauce del río Turia en Valencia. Diseño y comprobación de las subestructuras es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería del Terreno - Departament d'Enginyeria del Terreny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation Hurtado Orts, I. (2017). Proyecto básico de la "Pasarela del Pont de Fusta" sobre el antiguo cauce del río Turia en Valencia. Diseño y comprobación de las subestructuras. http://hdl.handle.net/10251/87537. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record