- -

Instalación náutica para pequeñas embarcaciones de recreo en Nules, T.M. Nules (Castellón)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instalación náutica para pequeñas embarcaciones de recreo en Nules, T.M. Nules (Castellón)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Domingo Aleixandre, Jesús es_ES
dc.contributor.author Calabuig Rodríguez, Andrés es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-25T14:23:28Z
dc.date.available 2017-09-25T14:23:28Z
dc.date.created 2017-09-20
dc.date.issued 2017-09-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/87921
dc.description.abstract [EN] The nautical installation project for small pleasure boats in Nules, has the main objective of providing this area of the Mediterranean coast with an access point to the sea. The main part of the installation consists on the construction of a drystack boat storage with its respective dock and main breakwater. The installation will also consist on a parking area, to service the installation and the beach; a leisure area with green areas and picnic area; and access vials to the entire installation. es_ES
dc.description.abstract [CA] El projecte d'instal·lació nàutica de petits vaixells d'oci a Nules té com a principal objectiu dotar aquesta zona de la costa mediterrània amb un punt d'accés al mar. La part principal de l'instal·lació consisteix en la construcció d'una marina seca amb les seues respectives obres d'atracada i defensa. L'instal¿lació també consistirà en una zona d'estacionament, per prestar servei a l'instal·lació i a la platja; una zona d'oci amb espais verds i zona de pícnic; i vials d'accés a tota la instal·lació. es_ES
dc.description.abstract [ES] El proyecto de instalación náutica para pequeñas embarcaciones de recreo en Nules, tiene el principal objetivo de dotar a esta zona de la costa mediterránea de un punto de acceso al mar. La parte principal de la instalación consiste en la construcción de una marina seca con sus respectivas obras de atraque y de defensa. La instalación constará también de una zona de parking, para dar servicio a la instalación y a la playa; de una zona de ocio con zonas verdes y merenderos; y de los viales de acceso a toda la instalación. es_ES
dc.format.extent 20 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Sea es_ES
dc.subject Breakwater es_ES
dc.subject Drystack es_ES
dc.subject Boat es_ES
dc.subject Storage es_ES
dc.subject Atracada es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Marina es_ES
dc.subject Seca es_ES
dc.subject Mar es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Instalación náutica para pequeñas embarcaciones de recreo en Nules, T.M. Nules (Castellón) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Calabuig Rodríguez, A. (2017). Instalación náutica para pequeñas embarcaciones de recreo en Nules, T.M. Nules (Castellón). http://hdl.handle.net/10251/87921. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record