- -

Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Firrmes y señalziación

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Firrmes y señalziación

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Azorín Carrión, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Ballester Ramos, Mireia es_ES
dc.contributor.author Hernández Durán, Daniel es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-27T17:43:35Z
dc.date.available 2017-09-27T17:43:35Z
dc.date.created 2017-07-13
dc.date.issued 2017-09-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88091
dc.description.abstract [EN] The main objective of this degree's final project is to obtain a complete organization of the necessary work to build the unfolding of the road SG-20 (Segovia's beltway) into a highway. The project has been made by a workshop, with four people involved, due to de complexity of the project itself. In the first place, it has been defined the target of the project, which is described in the first paragraph. Then, the antecedents (administrative and technical) have been also defined. In group, were also approached matters like the staff organigram necessary for the actuation or the location of things such as space necessary for store or huts for workers. Then, we have defined the actuations that must be done in order to regulate the traffic during the work, what conditions so much the order in what the different works must be done. In general, the new road will be executed first, circulating the traffic in the existing one. Secondly, the road surface reinforcement will be done, with the circulation within the new road. In what refers to connections, they have a specific plan that says how they should be executed. In my case, I have studied in the one hand the pavements and road surfaces and in the other hand the safety signs, the marking elements and the crash barriers. In both of them, the actuation has been divided in the necessary pieces to allow the calculation of the working times. In the pavement case, the order of the operations has been determined by the traffic solutions plan, and the period to complete the actuations lasts 11 months. To achieve the goal, we are using to working teams. Each team has indeed two secondary teams that can make units of work of type soil such as hoes or cement soils, and other secondary team that makes pavement actuations. In what safety signs, marking elements and crash barriers refers, the period to build them has been of 4 months. Using a work team to print road marks, another to install vertical signs and marking elements, and two working teams for crash barriers, that are the ones that spend more time. Finally, when the four students have obtained the working periods, the Gantt's diagram of the complete actuation has been made. The total working period is of about 2 years of duration. In the corresponding part of the memory are defined the festive days and assumptions of departure that have been used to make the diagram es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest treball fi de grau és obtenir una organització completa dels treballs necessaris per a construir el desdoblament de la carretera SG-20, que és la circumval·lació de Segòvia, a autovia. El treball ha sigut realitzat mitjançant taller per un grup de quatre persones, a causa de la relativa complexitat de l'actuació. En primer lloc s'ha definit l'objecte del treball, que és el que es descriu en el primer paràgraf, i s'han descrit els antecedents tant tècnics com a administratius que han portat a realitzar l'actuació. De manera conjunta també s'han abordat assumptes com l'organigrama de personal necessari per a l'obra, així com els emplaçaments en obra necessaris per a apilament, casetes d'obra¿etc. Posteriorment, s'han definit les actuacions que s'han de realitzar per a regular el tràfic durant les obres, la qual cosa definirà en gran manera l'ordre d'actuació. En general, s'executarà en primer lloc la nova calçada, circulant el tràfic per l'existent. Després s'executarà el reforç de ferm de l'existent, circulant el tràfic per la nova. En el cas dels enllaços es realitzaran en un ordre concret dissenyat específicament per a cadascun. En el meu cas particular, he realitzat l'estudi d'una banda dels ferms i paviments, i de la senyalització, abalisament i defenses. En tots dos s'ha dividit l'actuació en els subtrams pertinents per al càlcul dels temps de treball. A continuació s'han aplicat els rendiments previstos, obtenint aquests temps. En el cas de ferms i paviments, l'ordre de les operacions ha vingut completament condicionat pel pla de solucions al tràfic, mentre que el termini de les actuacions ha sigut d'11 mesos. Per a aconseguir aquest termini s'utilitzaran 2 equips, compostos cadascun per dos subequips per a tasques tipus terres (solc ciment, zahorres¿) i un per a extensió de mescles bituminoses. Pel que a senyalització, abalisament i defenses respecta, el termini de treball s'ha fitat a 4 mesos, disposant per a complir tal termini d'un equip destinat al pintat de marques vials, un altre per a la col·locació de senyals, cartellera i altres elements d'abalisament, i dos equips per a la col·locació de defenses (metàl·liques, de formigó i muralletes). Finalment, havent obtingut cada alumne els terminis corresponents per a l'execució de les unitats d'obra al seu càrrec, s'ha elaborat el diagrama de Gantt corresponent de l'obra completa, complint un temps d'execució d'aproximadament 2 anys. En l'apartat corresponent es defineixen els supòsits de partida que s'han tingut en compte per a l'elaboració d'aquest diagrama, tal com els dies festius o les hores treballades. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este trabajo fin de grado es obtener una organización completa de los trabajos necesarios para construir el desdoblamiento de la carretera SG-20, que es la circunvalación de Segovia, a autovía. El trabajo ha sido realizado mediante taller por un grupo de cuatro personas, debido a la relativa complejidad de la actuación. En primer lugar se ha definido el objeto del trabajo, que es el que se describe en el primer párrafo, y se han descrito los antecedentes tanto técnicos como administrativos que han llevado a realizar la actuación. De manera conjunta también se han abordado asuntos como el organigrama de personal necesario para la obra, así como los emplazamientos en obra necesarios para acopio, casetas de obra¿etc. Posteriormente, se han definido las actuaciones que se deben realizar para regular el tráfico durante las obras, lo que definirá en gran medida el orden de actuación. En general, se ejecutará en primer lugar la nueva calzada, circulando el tráfico por la existente. Luego se ejecutará el refuerzo de firme de la existente, circulando el tráfico por la nueva. En el caso de los enlaces se realizarán en un orden concreto diseñado específicamente para cada uno. En mi caso particular, he realizado el estudio por un lado de los firmes y pavimentos, y de la señalización, balizamiento y defensas. En ambos se ha dividido la actuación en los subtramos pertinentes para el cálculo de los tiempos de trabajo. A continuación se han aplicado los rendimientos previstos, obteniendo dichos tiempos. En el caso de firmes y pavimentos, el orden de las operaciones ha venido completamente condicionado por el plan de soluciones al tráfico, mientras que el plazo de las actuaciones ha sido de 11 meses. Para alcanzar dicho plazo se utilizarán 2 equipos, compuestos cada uno por dos subequipos para tareas tipo tierras (suelo cemento, zahorras¿) y uno para extensión de mezclas bituminosas. Por lo que a señalización, balizamiento y defensas respecta, el plazo de trabajo se ha acotado a 4 meses, disponiendo para cumplir tal plazo de un equipo destinado al pintado de marcas viales, otro para la colocación de señales, cartelería y demás elementos de balizamiento, y dos equipos para la colocación de defensas (metálicas, de hormigón y pretiles). Por último, habiendo obtenido cada alumno los plazos correspondientes para la ejecución de las unidades de obra a su cargo, se ha elaborado el diagrama de Gantt correspondiente de la obra completa, cumpliendo un pazo de ejecución de aproximadamente 2 años. En el apartado correspondiente se definen los supuestos de partida que se han tenido en cuenta para la elaboración de dicho diagrama, tal y como los días festivos o las horas trabajadas. es_ES
dc.format.extent 83 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Organization es_ES
dc.subject Construction es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Beltway es_ES
dc.subject Firms es_ES
dc.subject Signals es_ES
dc.subject Organització es_ES
dc.subject Circumval-lació es_ES
dc.subject Asfalt es_ES
dc.subject Senyalització es_ES
dc.subject Organizacion es_ES
dc.subject Obra es_ES
dc.subject Autovia es_ES
dc.subject Circunvalación es_ES
dc.subject Segovia es_ES
dc.subject Firmes es_ES
dc.subject Señalización es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Firrmes y señalziación es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Hernández Durán, D. (2017). Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Firrmes y señalziación. http://hdl.handle.net/10251/88091. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record