- -

Proyecto básico de nuevo atraque para graneles líquidos en el puerto de Castellón. Solución mediante cajones flotantes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proyecto básico de nuevo atraque para graneles líquidos en el puerto de Castellón. Solución mediante cajones flotantes

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Tárrega Saura, Iván es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-29T17:03:17Z
dc.date.available 2017-09-29T17:03:17Z
dc.date.created 2017-04-27
dc.date.issued 2017-09-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88341
dc.description.abstract [EN] The present project is an end of degree project, consequently, is an academic work whose main motivation is the synthesis and application of the knowledge acquired during the Degree in Civil Engineering at the Polytechnic University of Valencia. As a technical document, the purpose of this end of degree project is to dimension, define, justify, verify and evaluate the necessary works that allow the large draught oil tankers currently unloading in the Buoy Field of the Port of Castellón to carry out such operation in sheltered waters. Being a Basic Project, the reach of the project encompasses the fundamental aspects and the general characteristics of the work: functional, formal, constructive and economic, with the aim of providing a first global image of the project and establishing a budget advance. The oil tankers are currently being discharged from the Buoy Field owned by B.P. Oil Spain S.A. through a submarine pipe of Ø 42" and that runs 4,400 meters until the Refinery. The current solution for the discharge of oil and transfer of the product to the refinery implies a considerable environmental risk, related mainly to the leakage of hydrocarbons. The main motivation of the company BP as well as of the Port Authority of Castellón for the transfer of the operations of discharge of the Field of Buoys to sheltered waters is the reduction of environmental risks caused by oil spills due to leaks in the submarine conduction. The secondary needs justifying the work proposed in this end of degree project are the adaptability to future demand and the improvement of operability in operations. In the present end of degree project have studied three alternatives that allow to carry out the new dike of liquid bulk in the Port of Castellón. Based on the linear weighting method has been determined which is the optimal alternative. The project finally planned consists of the construction of an External Dike aligned at 54º with respect to the Closing Dike that allows the construction of two docks for liquid bulk, dock A in the inner face of the External Dike and dock B in the outer face of the Closing Dike. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present projecte és un TFG i, en conseqüència, és un treball de caràcter acadèmic. La motivació principal del treball és la síntesi i aplicació dels coneixements adquirits durant el Grau en Enginyeria Civil a la Universitat Politècnica de València. Com a document tècnic, l'objecte del present TFG és dimensionar, definir, justificar, verificar i valorar les obres necessàries que permetin als bucs de gran calat que descarreguen actualment en el Camp de Boies del Port de Castelló realitzar aquesta operació en aigües abrigades. En tractar-se d'un Projecte Bàsic, l'abast del projecte engloba els aspectes fonamentals i les característiques generals de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, amb l'objectiu de proporcionar una primera imatge global de la mateixa i establir un avanç del pressupost. Actualment la descàrrega de cru s'efectua majoritàriament en el Camp de Boies propietat de B.P. Oil Espanya S. a. mitjançant una canonada submarina de Ø 42¿ i que discorre 4.400 metres fins a la Refineria. La solució actual per a la descàrrega de cru i trasllat del producte fins a la refineria implica un risc ambiental considerable, relacionat principalment amb les fugues d'hidrocarburs. La motivació principal de l'empresa BP així com de l'Autoritat Portuària de Castelló per al trasllat de les operacions de descàrrega del Camp de Boies a aigües abrigades és la reducció de riscos ambientals causats per fugues de petroli deguts a desperfectes en la conducció submarina. Les necessitats secundàries que justifiquen l'obra proposada en el present TFG són l'adaptabilitat a la futura demanda i la millora de l'operativitat en les operacions. En el present TFG s'han estudiat tres alternatives que permeten dur a terme el nou atrac de granels líquids en el Port de Castelló. Sobre la base del mètode de ponderació lineal s'ha determinat quina és l'alternativa òptima. L'obra finalment projectada consisteix en la construcció d'un Dic Exterior alineat a 54º respecte del Dic de Tancament que permeti la construcció de dos atracs per granels líquids, l'atrac A en el intradós del Dic Exterior i l'atrac B en el trasdós del Dic de Tancament. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente proyecto es un TFG y, en consecuencia, es un trabajo de carácter académico cuya motivación principal es la síntesis y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Valencia. Como documento técnico, el objeto del presente TFG es dimensionar, definir, justificar, verificar y valorar las obras necesarias que permitan a los buques de gran calado que descargan actualmente en el Campo de Boyas del Puerto de Castellón realizar dicha operación en aguas abrigadas. Al tratarse de un Proyecto Básico, el alcance del proyecto engloba los aspectos fundamentales y las características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas, con el objetivo de proporcionar una primera imagen global de la misma y establecer un avance del presupuesto. Actualmente la descarga de crudo se efectúa mayoritariamente en el Campo de Boyas propiedad de B.P. Oil España S.A. mediante una tubería submarina de Ø 42¿ y que discurre 4.400 metros hasta la Refinería. La solución actual para la descarga de crudo y traslado del producto hasta la refinería implica un riesgo ambiental considerable, relacionado principalmente con la fuga de hidrocarburos. La motivación principal de la empresa BP así como de la Autoridad Portuaria de Castellón para el traslado de las operaciones de descarga del Campo de Boyas a aguas abrigadas es la reducción de riesgos ambientales causados por derrames de petróleo debidos a fugas en la conducción submarina. Las necesidades secundarias que justifican la obra propuesta en el presente TFG son la adaptabilidad a la futura demanda y la mejora de la operatividad en las operaciones. En el presente TFG se han estudiado tres alternativas que permiten llevar a cabo el nuevo atraque de graneles líquidos en el Puerto de Castellón. En base al método de ponderación lineal se ha determinado cual es la alternativa óptima. La obra finalmente proyectada consiste en la construcción de un Dique Exterior alineado a 54º respecto del Dique de Cierre que permita la construcción de dos atraques para graneles líquidos, el atraque A en el intradós del Dique Exterior y el atraque B en el trasdós del Dique de Cierre. es_ES
dc.format.extent 17 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Dike es_ES
dc.subject Caisson es_ES
dc.subject Liquid Bulk es_ES
dc.subject Crude es_ES
dc.subject Oil es_ES
dc.subject Low Reflection es_ES
dc.subject Buoy Field es_ES
dc.subject Refinery es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Castelló es_ES
dc.subject Atrac es_ES
dc.subject Dic es_ES
dc.subject Caixons es_ES
dc.subject Granels líquids es_ES
dc.subject Cru es_ES
dc.subject Petroli es_ES
dc.subject Baixa reflexió es_ES
dc.subject Camp de Boies es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Castellón es_ES
dc.subject Atraque es_ES
dc.subject Dique es_ES
dc.subject Cajones es_ES
dc.subject Graneles líquidos es_ES
dc.subject Crudo es_ES
dc.subject Petróleo es_ES
dc.subject Baja reflexión es_ES
dc.subject Campo de Boyas es_ES
dc.subject Refinería es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de nuevo atraque para graneles líquidos en el puerto de Castellón. Solución mediante cajones flotantes es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tárrega Saura, I. (2017). Proyecto básico de nuevo atraque para graneles líquidos en el puerto de Castellón. Solución mediante cajones flotantes. http://hdl.handle.net/10251/88341. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record