- -

Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Estructuras

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Estructuras

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Azorín Carrión, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Alcalá González, Julián es_ES
dc.contributor.author Oltra Benavent, Teresa es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-29T17:15:14Z
dc.date.available 2017-09-29T17:15:14Z
dc.date.created 2017-07-13
dc.date.issued 2017-09-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88342
dc.description.abstract [EN] The main objective of this degree's final project is to obtain a complete organisation of the necessary work to build the unfolding of the road SG-20 (Segovia's beltway) into a highway. The project has been made by a workshop, with four people involved, due to de complexity of the project itself. In the first place, it has been defined the target of the project, which is described in the first paragraph. Then, the antecedents (administrative and technical) have been also defined.In group, were also approached matters like the staff organigram necessary for the actuation or the location of things such as space necessary for store or huts for workers. Then, we have defined the actuations that must be done in order to regulate the traffic during the work, what conditions so much the order in what the different works must be done. In general, the new road will be executed first, circulating the traffic in the existing one. Secondly, the road surface reinforcement will be done, with the circulation within the new road. In what refers to connections, they have a specific plan that says how they should be executed. In my case, a study of the structures planned during the work of the SG-20 has been carried out, a total of 23 structures divided into viaducts, overpasses and underpasses .Each one has been broken down into the various activities necessary to execute each element that conforms it.The expected yields have been applied to these activities, obtaining the execution period of each one. The deadline of work for the structures has been 13 months and a half, having to complete the work of 6 teams composed each of subteams. Finally, when the four students have obtained the working periods, the Gantt¿¿s diagram of the complete actuation has been made. The total working period is of about 2 years of duration. In the corresponding part of the memory are defined the festive days and assumptions of departure that have been used to make the diagram In what refers to appendices that complete the memory, firstly we find the task cards appendix, where the different tasks are explained in a succinct way, to make them more understandable to the reader. In the second appendix we can find the technical machine cards, where the main characteristics of the machines involved are shown. In the third appendix we can find the calculation tables that were used to obtain the different working periods. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d¿ aquest treball final de grau és obtindre una organització completa de les tasques necessàries per a construir el desdoblament de la carretera SG-20 (circumval·lació de Segovia) a autovia. El treball ha estat realitzat mitjançant taller per un grup de quatre persones degut a la seua relativa complexitat ' actuació. En primer lloc s' ha definit l' objecte del treball, descrit al primer paràgraf; també s' han descrit els antecedents, tant tècnics com administratius que han portat a realitzar l' actuació. A més a més i de manera conjunta s' han abordat assumptes com ara l' organigrama de personal necessari per a l' obra i els emplaçaments a l' obra necessaris per fer aprovisionament, casetes d' obra... etc. Posteriorment, s' han definit les actuacions que s' han de realitzar per a regular el transit durant les obres, el que definirà en gran mesura l' ordre d' actuació. En general s' executarà en primer lloc la nova calçada i el trànsit circularà per l' existent. Després s¿ executarà el reforçament del ferm de l' existent i se circularà per la calçada nova. Pel que fa als enllaços es realitzaran en un ordre concret dissenyat específicament per a cada un d'ells. El termini de treball acotat per a les estructures ha estat de tretze mesos i mig i s' ha disposat per a realitzar el treball de sis equips compostos cadascun d' ells per subequips. Per últim i després d' haver obtingut cada alumne els terminis corresponents per a l' execució de les unitats d' obra al seu càrrec, s' ha elaborat el diagrama de Gantt corresponent a l' obra completa, acomplint un termini d' execució d' aproximadament dos anys. Als apartats 6 i 7 de la memòria es defineixen els supòsits de partida que s' han tingut en compte per a l' elaboració d' aquest diagrama, com per exemple els dies festius o les hores treballades. Pel que fa als annexes que complementen la memòria del treball, trobem un annex de fitxes de tasques, que pretén exposar aquestes tasques d' una manera més detallada i succinta que a la memòria amb l' objecte d' un millor enteniment. Al segon annex trobem les fitxes tècniques de la maquinària que es necessitarà per a executar les unitats d' obra que cada alumne té al seu càrrec. Per a finalitzar i al tercer annex trobem la col·lecció de graelles que s' han usat per a calcular els terminis de treball, dividides per tipus d' unitat d' obra. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este trabajo fin de grado es obtener una organización completa de las tareas necesarias para construir el desdoblamiento de la carretera SG-20, circunvalación de Segovia, a autovía. El trabajo ha sido realizado mediante taller por un grupo de cuatro personas, debido a la relativa complejidad de la actuación. En primer lugar se ha definido el objeto del trabajo, el cual se describe en el primer párrafo; también se han descrito los antecedentes, tanto técnicos como administrativos, que han llevado a realizar la actuación. Además, de manera conjunta, se han abordado asuntos como el organigrama de personal necesario para la obra, así como los emplazamientos en obra necesarios para acopio, casetas de obra¿etc. Posteriormente, se han definido las actuaciones que se deben realizar para regular el tráfico durante las obras, lo que definirá en gran medida el orden de actuación. En general, se ejecutará en primer lugar la nueva calzada, circulando el tráfico por la existente. Luego se ejecutará el refuerzo de firme de la existente, circulando el tráfico por la nueva. En el caso de los enlaces se realizarán en un orden concreto diseñado específicamente para cada uno. En mi caso particular, se ha realizado un estudio de las estructuras proyectadas durante la obra de la SG-20, un total de 23 estructuras que se dividen en viaductos, pasos superiores y pasos inferiores. Cada una de ellas se ha desglosado en las diversas actividades necesarias para poder ejecutar cada elemento que la conforma. A continuación se le han aplicado a estas actividades los rendimientos previstos, obteniendo el plazo de ejecución de cada una. El plazo de trabajo acotado para las estructuras ha sido de 13 meses y medio, disponiendo para cumplir el trabajo de 6 equipos compuestos cada uno de subequipos. Por último, y después de haber obtenido cada alumno los plazos correspondientes para la ejecución de las unidades de obra a su cargo, se ha elaborado el diagrama de Gantt correspondiente a la obra completa, cumpliendo un plazo de ejecución de aproximadamente 2 años. En los apartados 6 y 7 de la memoria se definen los supuestos de partida que se han tenido en cuenta para la elaboración de dicho diagrama, como por ejemplo los días festivos o las horas trabajadas. En cuanto a los anejos que complementan la memoria del trabajo, encontramos un anejo de fichas de tareas, que pretende exponer dichas tareas de una manera más detallada y sucinta que en la memoria, con el objetivo de un mejor entendimiento. En el segundo anejo encontramos las fichas técnicas de la maquinaria que se va a necesitar para ejecutar las unidades de obra que cada alumno tenga a su cargo. Por su parte, en el tercer anejo encontramos la colección de tablas que se han utilizado para calcular los plazos de trabajo, divididas por tipo de unidad de obra. es_ES
dc.format.extent 127 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Planning es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Yield es_ES
dc.subject Period es_ES
dc.subject Team es_ES
dc.subject Planificació es_ES
dc.subject Rendiments es_ES
dc.subject Terminis es_ES
dc.subject Equips es_ES
dc.subject Planificación es_ES
dc.subject Autovia es_ES
dc.subject Rendimiento es_ES
dc.subject Plazos es_ES
dc.subject Equipos es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Estructuras es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation Oltra Benavent, T. (2017). Estudios para la construcción y explotación de la autovía SG-20 en la provincia de Segovia. Organización general de las obras. Estructuras. http://hdl.handle.net/10251/88342. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record