- -

Estudio de mejora del trazado y la seguridad vial de la carretera CV-405 de Torrent a Montroy. PK 3 a 5,7. T.M. Torrent (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de mejora del trazado y la seguridad vial de la carretera CV-405 de Torrent a Montroy. PK 3 a 5,7. T.M. Torrent (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Campoy Ungria, Jose Manuel es_ES
dc.contributor.author García Colomer, Luis Enrique es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-02T15:33:46Z
dc.date.available 2017-10-02T15:33:46Z
dc.date.created 2017-09-15
dc.date.issued 2017-10-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88462
dc.description.abstract [EN] In the present study the improvement of the route and the road safety of the CV-405 road, which connects the towns of Torrent and Montroy, has been addressed. Specifically, in the section that goes through the Monte Real¿s residential area. It is a high accident concentration section due to the high accident rate of the area. This high accident rate is closely connected with the fact that it is a heavy traffic zone, especially of inter-urban nature and with a significant volume of HGVs and cyclists. Moreover, the intersection with the residential area creates several conflicts as the T-intersection does not have left-turn lanes. In this project, these problems have been solved. For this purpose, a study of the area has been carried out. It is based on hydrological and hydraulic studies and on geological and geotechnical ones. Afterwards, the traffic has been defined. This study has been based on different aspects. On the one hand, 3 hand recounts have been carried out in order to determinate which was the rush hour traffic and which was the amount of cyclists on the weekends. Furthermore, another hand recount has been carried out on the T-intersection. Some other data for the traffic study have been taken from the Diputación de Valencia on its ¿Libro de Aforos¿. Taking into account all these data, a future traffic prognosis has been made. Next, the current road¿s capacity has been calculated, which has resulted into a E level of service. This result is unbearable on a road with such a huge traffic volume. Later, the road safety has been analysed and the most usual accidents on this road have been revealed, thanks to the data from the Diputación. Moreover, the accident rate has been also calculated. Finally, taking into account the previous studies, an exhaustive analysis of the current route has been made and the elements that provoke conflictive situations have been revealed. Having analysed some possible solutions, it was concluded that the enlargement of the current road, the making of a new route and a future widening are the most appropriated solutions, solving the intersections with roundabouts. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el present estudi s'ha tractat la millora del traçat i la seguretat vial de la carretera CV-405 entre els municipis de Torrent i Montroi, concretament en el tram que discorre per la urbanització Monte Real. Es tracta d'un tram catalogat com a Tram de Concentració d'Accidents a causa de l'alta sinistralitat de la zona. Aquesta sinistralitat està estretament lligada a l'elevat tràfic de la zona, principalment de caràcter interurbà amb un important volum de tràfic pesat i de ciclistes. A més, la intersecció amb la urbanització Monte Real genera nombrosos conflictes a causa de la seva naturalesa d'intersecció en T sense carrils d'emmagatzematge de girs a esquerres. En aquest estudi s'ha posat solució al conjunt de problemes esmentats. Per a això, s'ha partit de la caracterització de la zona, bàsica per al començament de l'estudi. Aquesta caracterització està fonamentada en els estudis hidràulic-hidrològic i en els estudis geològic-geotècnic. Després d'això, s'ha procedit a l'estudi del tràfic. Aquest estudi s'ha basat en diferents aspectes. D'una banda, s'ha realitzat 3 aforaments manuals amb la finalitat de determinar el tràfic de la carretera en hora punta, així com caracteritzar el tràfic ciclista circulant els caps de setmana. A més, s'ha realitzat un aforament manual del tràfic de la intersecció en T. Altres dades de partida per al tràfic són els proporcionats per la Diputació de València en el seu Llibre d'Aforaments. Partint de totes aquestes dades, s'ha realitzat una prognosis del tràfic futur. A continuació, s'ha calculat la capacitat actual de la via, determinant un nivell de servei E, allò que no és tolerable en una carretera amb aquest volum de tràfic. Posteriorment s'ha estudiat la Seguretat Vial, caracteritzant els tipus d'accidents produïts en la carretera partint de les dades proporcionades per la Diputació. A més, s'ha calculat els índexs de sinistralitat corresponents. Finalment, partint dels estudis anteriors, s'ha realitzat una anàlisi exhaustiva al traçat actual i s'han detectat els elements que ocasionen les situacions de conflicte. Després d'analitzar les solucions possibles, s'ha arribat a la conclusió que l'ampliació de l'actual carretera, seguit d'un nou traçat i d'un futur desdoblament és la solució més apropiada, solucionant les interseccions mitjançant glorietes. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el presente estudio se ha tratado la mejora del trazado y la seguridad vial de la carretera CV-405 entre los municipios de Torrent y Montroy, concretamente en el tramo que discurre por la urbanización Monte Real. Se trata de un tramo catalogado como Tramo de Concentración de Accidentes debido a la alta siniestralidad de la zona. Esta siniestralidad está estrechamente ligada al elevado tráfico de la zona, principalmente de carácter interurbano con un importante volumen de tráfico pesado y de ciclistas. Además, la intersección con la urbanización Monte Real genera numerosos conflictos debido a su naturaleza de intersección en T sin carriles de almacenamiento de giro a izquierdas. En este estudio se ha puesto solución al conjunto de problemas mencionados. Para ello, se ha partido de la caracterización de la zona, básica para el comienzo del estudio. Esta caracterización está fundamentada en los estudios hidráulico-hidrológico y en los estudios geológico-geotécnico. Tras esto, se ha procedido al estudio del tráfico. Este estudio se ha basado en diferentes aspectos. Por un lado, se ha realizado 3 aforos manuales con el fin de determinar el tráfico de la carretera en hora punta, así como caracterizar el tráfico ciclista circulante los fines de semana. Además, se ha realizado un aforo manual del tráfico de la intersección en T. Otros datos de partida para el tráfico han sido los proporcionados por la Diputación de Valencia en su Libro de Aforos. Partiendo de todos estos datos, se ha realizado una prognosis del tráfico futuro. A continuación, se ha calculado la capacidad actual de la vía, determinando un nivel de servicio E, algo que no es tolerable en una carretera con este volumen de tráfico. Posteriormente se ha estudiado la Seguridad Vial, caracterizando los tipos de accidentes producidos en la carretera partiendo de los datos proporcionados por la Diputación. Además, se ha calculado los índices de siniestralidad correspondientes. Por último, partiendo de los estudios anteriores, se ha realizado un análisis exhaustivo al trazado actual y se han detectado los elementos que ocasionan las situaciones de conflicto. Tras analizar las soluciones posibles, se ha llegado a la conclusión de que la ampliación de la actual carretera, seguido de un nuevo trazado y de un futuro desdoblamiento es la solución más apropiada, solucionando las intersecciones mediante glorietas. es_ES
dc.format.extent 95 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Roundabout es_ES
dc.subject Cyclists es_ES
dc.subject Ciclistes es_ES
dc.subject Civil 3D es_ES
dc.subject Multicarril es_ES
dc.subject Glorieta es_ES
dc.subject Torrent es_ES
dc.subject Montroy es_ES
dc.subject Ciclistas es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DEL TERRENO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de mejora del trazado y la seguridad vial de la carretera CV-405 de Torrent a Montroy. PK 3 a 5,7. T.M. Torrent (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Colomer, LE. (2017). Estudio de mejora del trazado y la seguridad vial de la carretera CV-405 de Torrent a Montroy. PK 3 a 5,7. T.M. Torrent (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/88462. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record