- -

Análisis de los contratos de conservación y mantenimiento de infraestructuras de carretera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de los contratos de conservación y mantenimiento de infraestructuras de carretera

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pellicer Armiñana, Eugenio es_ES
dc.contributor.advisor Martin Cásenský (COTUTOR EMPRESA) es_ES
dc.contributor.author Badenes Sanmartín, Gabriel es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-05T15:23:36Z
dc.date.available 2017-10-05T15:23:36Z
dc.date.created 2017-07-28
dc.date.issued 2017-10-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88834
dc.description.abstract [EN] In construction sector, and within road infrastructures, conservation and maintenance contracts receive a significant share of the state's budgets in each country. That is why the great importance of this type of contracts. In the present investigation, the main characteristics of all these recruitment methods that are used around the world are searched in detail. For this, a general review of the literature on the subject is carried out, on the one hand, and on the other hand, real contracts used in different countries of the world are analysed. With all this is achieved a grouping and classification of recruitment methods according to their differentiating characteristics. The classification that it makes taking into account three variables: the financing of the infrastructures, the stages of the life cycle to which the contract affects and the typology of the infrastructures. It is intended that the results of this research be useful to the different administrations of roads around the world and that it is possible to unify hiring methods around the world. es_ES
dc.description.abstract [CA] En relació al sector de la construcció, y en relació a les infraestructures de carretera, els contractes de conservació y manteniment reben una part important dels pressupostos de l'Estat de cada país. D'ací es desprèn la gran importància que tenen aquests contractes. En la present investigació es busca conèixer al detall les característiques principals de tots aquests mètodes de contractació que s'utilitzen arreu del món. Per a això es realitza una revisió generalitzada de la literatura existent en relació al tema, d'una part, y d¿altra part s'analitzen contractes reals utilitzats en distints països del món. Amb tot açò es aconsegueix realitzar una agrupació y classificació dels mètodes de contractació segons les seues característiques diferenciadores. La classificació es realitza tenint en compte tres variables: el finançament de les infraestructures, les etapes del cicle de vida a les que afecta el contracte i la tipologia de les infraestructures. Es pretén que els resultats d'aquesta investigació siguin útils per a les distintes Administracions de carreteres arreu del món i que sigui possible unificar arreu del món els mètodes de contractació. es_ES
dc.description.abstract [ES] Dentro del sector de la construcción, y dentro de las infraestructuras de carretera, los contratos de conservación y mantenimiento reciben una parte importante de los presupuestos del Estado en cada país. De aquí se desprende la gran importancia que tienen este tipo de contratos. En la presente investigación se busca conocer al detalle las características principales de todos estos métodos de contratación que se utilizan alrededor del mundo. Para ello se realiza una revisión generalizada de la literatura existente en relación con el tema, por una parte, y por otra parte se analizan contratos reales utilizados en distintos países del mundo. Con todo esto se consigue realizar una agrupación y clasificación de los métodos de contratación según sus características diferenciadoras. La clasificación se realiza teniendo en cuenta tres variables: la financiación de las infraestructuras, las etapas del ciclo de vida a las que afecta el contrato y la tipología de las infraestructuras. Se pretende que los resultados de esta investigación sean útiles para las distintas Administraciones de carreteras alrededor del mundo y que sea posible unificar alrededor del mundo los métodos de contratación. es_ES
dc.format.extent 147 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Conservation es_ES
dc.subject Maintenance es_ES
dc.subject Agreement es_ES
dc.subject Exploitation es_ES
dc.subject Analysis es_ES
dc.subject Road es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Conservació es_ES
dc.subject Manteniment es_ES
dc.subject Contracte es_ES
dc.subject Explotació es_ES
dc.subject Anàlisi es_ES
dc.subject Conservación es_ES
dc.subject Mantenimiento es_ES
dc.subject Contrato es_ES
dc.subject Explotación es_ES
dc.subject Análisis es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Autopista es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Análisis de los contratos de conservación y mantenimiento de infraestructuras de carretera es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Badenes Sanmartín, G. (2017). Análisis de los contratos de conservación y mantenimiento de infraestructuras de carretera. http://hdl.handle.net/10251/88834. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record