- -

Sistema per a la gestió de l’alçament de comptadors en una empresa elèctrica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sistema per a la gestió de l’alçament de comptadors en una empresa elèctrica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sebastiá Tarín, Laura es_ES
dc.contributor.author Gimeno Magraner, Josep Antoni es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-05T15:48:43Z
dc.date.available 2017-10-05T15:48:43Z
dc.date.created 2017-09-14
dc.date.issued 2017-10-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88846
dc.description.abstract [CA] Aquest projecte consisteix en crear un sistema per a la gestió de l’alçament de comptadors d’una empresa elèctrica. Es tracta d’una ferramenta necessària per al procés de substitució dels antics comptadors elèctrics pels nous de telegestió, que permeten la lectura remota, entre altres coses. Per una part, es desenvolupa una aplicació mòbil Android, que serà utilitzada per les contractes que realitzen el treball de camp, on es guarden les dades associades a cada ordre de servei que implique un canvi de comptador, així com una fotografia d’aquest on siga clarament visible la lectura que apareix. L’aplicació permet treballar sense connexió, ja que a vegades no hi ha disponible una bona connexió de dades mòbils des del lloc on s’està treballant, així que totes les dades van guardant-se al mòbil en una base SQLite i ja quan l’usuari ho decideix pot carregar al servidor totes eixes dades emmagatzemades. Per una altra part, es crea un sistema gestor de bases de dades (SGBD) SQL Server on es guarden totes les dades sincronitzades des de l’aplicació mòbil. Per últim, es fa necessari el disseny d’una aplicació web amb ASP.net i Visual Basic, on es puguen consultar totes aquestes dades, per part dels empleats del departament de Telegestió, com pot ser el valor de la lectura d’un comptador, tipus de lectura, etc., així com permetre la descàrrega de les fotos associades a cadascuna de les lectures d’un comptador. Aquest sistema permet confirmar si la lectura d’un comptador abans del seu alçament coincideix amb la que hi ha guardada al sistema, en cas de que es produïsca alguna reclamació per part d’un client. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project consists in developing a system to manage the roll-out of meters for an energy supplier. This tool is necessary for the process of replacing old electricity meters with new smart meters, which allow for remote reading, among other things. First, an Android mobile app is developed to be used by contracts doing the field work. This app handles data associated with each service order installing new meters, as well as a picture from the old electricity meter in which the consumption is clearly visible. This app allows for offline work. As there is not always good mobile data coverage where the work takes place, every data is saved in the mobile phone in an SQLite base and, when the user decides so, he/she can upload every saved data on the server. Second, an SQL Server data base management system (DBMS) is created, where every synchronised data from the mobile application is saved. Third, a web application with ASP.net and Visual Basic is designed, where every data may be consulted by employees at the Remote Management Department. They may check information on meter reading, kind of reading, etc., and may also download the pictures associated with each electricity meter reading. This system is created to confirm whether the meter reading before the roll-out coincides with the reading saved in the system, in the case of any complaints by clients es_ES
dc.format.extent 54 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject smart meters es_ES
dc.subject web es_ES
dc.subject remote reading es_ES
dc.subject SQL Server es_ES
dc.subject Android es_ES
dc.subject telegestió es_ES
dc.subject comptadors es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Sistema per a la gestió de l’alçament de comptadors en una empresa elèctrica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gimeno Magraner, JA. (2017). Sistema per a la gestió de l’alçament de comptadors en una empresa elèctrica. http://hdl.handle.net/10251/88846. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\71207 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record