- -

Estudio del tratamiento y reutilización de las aguas residuales de la barriada de Masías de Moncada (Valencia) mediante un humedad artificial. Aprovechamiento agronómico urbano del agua depurada

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio del tratamiento y reutilización de las aguas residuales de la barriada de Masías de Moncada (Valencia) mediante un humedad artificial. Aprovechamiento agronómico urbano del agua depurada

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martín Monerris, Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Aguado García, Daniel es_ES
dc.contributor.author Pérez Costero, Miguel es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-18T07:39:26Z
dc.date.available 2017-10-18T07:39:26Z
dc.date.created 2017-09-15
dc.date.issued 2017-10-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/89348
dc.description.abstract [ES] En definitiva, se puede afirmar que se ha conseguido el objetivo principal, es decir, conseguir un mayor ahorro de agua a los municipios en sequía. Además, se ha conseguido reutilizar las aguas residuales de una urbanización zona del municipio de Moncada, lo que supone un mejor aprovechamiento del agua y una reducción de la carga de aguas fecales que llegan a la Cuenca del Carraixet. Esta oxigenación es debida a la descentralización o desconexión de una zona de la red de saneamiento, con lo que se reduce el caudal a tratar por la EDAR. Todo esto se consigue gracias al sistema de depuración y regulación planteado, el cual, permite desconectar una parte de del municipio tratando las aguas y reutilizándolas en las diferentes demandas de agua no potable existentes en el municipio. En la realización de este estudio, finalmente se ha optado por la alternativa que nos aporta un volumen de agua tratada de 530 m^3/d día y su posterior aprovechamiento principalmente para servicios urbanos (Riego de parques y jardines y baldeo de viales). En caso de que se recogiese otro volumen mayor (en periodos de lluvia o cuando la lámina de agua del depósito supere la cota del aliviadero de desborde), el agua sobrante será conducida hasta el barranco del carraixet situado al situado al oeste de la zona de estudio. Por lo que tendremos un aporte de agua al barranco en cantidad durante los periodos de lluvia, posibilitando así la aparición de una zona naturalizada con especies variadas de fauna y flora. De esta forma se consigue aumentar el valor ambiental de la zona. Además, en los periodos de tiempo secos, en los que no se produzcan casi precipitaciones, el sistema de humedales artificiales y el posterior almacenamiento del agua tratada, permite el aprovechamiento de las aguas residuales de la barriada de masías lo que supondrá para el municipio, un ahorro de 530000 litros de agua cada día, utilizada para servicios urbanos. El coste del sistema será aproximadamente de 1 millon con lo que se conseguirá descontaminar las aguas residuales de la barriada de Masías, reutilizar el volumen de agua tratada y a su vez se conseguirá reducir la carga de aguas fecales que recibe la depuradora. A todo esto, se suma el notable hecho de que con estas mejoras se abre una tendencia a la descentralización de la red de saneamiento, creando pequeños sectores independientes y auto sostenibles que permitan el aprovechamiento máximo y óptimo de un recurso básico tan indispensable como lo es el agua. es_ES
dc.description.abstract [CA] En definitiva, es pot afirmar que s'ha aconseguit l'objectiu principal, és a dir, aconseguir un major estalvi d'aigua als municipis en sequera. A més, s'ha aconseguit reutilitzar les aigües residuals d'una urbanització zona del municipi de Montcada, fet que suposa un millor aprofitament de l'aigua i una reducció de la càrrega d'aigües fecals que arriben a la Conca del Carraixet. Aquesta oxigenació és deguda a la descentralització o desconnexió d'una zona de la xarxa de sanejament, de manera que es redueix el cabal a tractar per l'EDAR. Tot això s'aconsegueix gràcies al sistema de depuració i regulació plantejat, el qual, permet desconnectar una part de del municipi tractant les aigües i reutilitzant en les diferents demandes d'aigua no potable existents al municipi. En la realització d'aquest estudi, finalment s'ha optat per l'alternativa que aporta un volum d'aigua tractada de 530 m ^ 3 / d dia i el seu posterior aprofitament principalment per a serveis urbans (Reg de parcs i jardins i neteja de vials). En cas que es recollís un altre volum més gran (en períodes de pluja o quan la làmina d'aigua del dipòsit superi la cota del sobreeixidor de desbordament), l'aigua sobrant serà conduïda fins al barranc del Carraixet situat situat a l'oest de la zona d'estudi. En tindrem una aportació d'aigua al barranc en quantitat durant els períodes de pluja, possibilitant així l'aparició d'una zona naturalitzada amb espècies variades de fauna i flora. D'aquesta manera s'aconsegueix augmentar el valor ambiental de la zona. A més, en els períodes de temps secs, en què no es produeixin gairebé precipitacions, el sistema d'aiguamolls artificials i el posterior emmagatzematge de l'aigua tractada, permet l'aprofitament de les aigües residuals de la barriada de masies del que suposarà per al municipi, un estalvi de 530.000 litres d'aigua cada dia, utilitzada per a serveis urbans. El cost del sistema serà aproximadament d'1 milió amb el que s'aconseguirà descontaminar les aigües residuals del barri de Masies, reutilitzar el volum d'aigua tractada i al seu torn s'aconseguirà reduir la càrrega d'aigües fecals que rep la depuradora. A tot això, s'hi suma el notable fet que amb aquestes millores s'obre una tendència a la descentralització de la xarxa de sanejament, creant petits sectors independents i auto sostenibles que permetin l'aprofitament màxim i òptim d'un recurs bàsic tan indispensable com ho és l'aigua. es_ES
dc.description.abstract [EN] In short, it can be affirmed that the main objective has been achieved, that is to say, to obtain a greater saving of water to the municipalities in drought. In addition, it has been possible to reuse the wastewater of an urbanization area of the municipality of Moncada, which means a better use of water and a reduction of the load of fecal waters that reach the Carraixet Basin. This oxygenation is due to the decentralization or disconnection of an area of the sanitation network, which reduces the flow to be treated by the WWTP. All this is achieved thanks to the system of purification and regulation raised, which allows to disconnect a part of the municipality treating the water and reusing them in the different demands of non-drinking water existing in the municipality. In the realization of this study, we finally opted for the alternative that gives us a volume of treated water of 530 m3 / day and its subsequent use mainly for urban services (irrigation of parks and gardens and flushing of vials). If a larger volume is collected (during periods of rain or when the water sheet of the tank exceeds the level of the overflow spillway), the remaining water will be taken to the ravine of the carraixet located to the west of the zone of study. So we will have a contribution of water to the ravine in quantity during the rainy periods, thus allowing the appearance of a naturalized area with varied species of fauna and flora. In this way it is possible to increase the environmental value of the area. In addition, in dry periods, where there is no near-rainfall, the artificial wetland system and the subsequent storage of the treated water allows the use of waste water from the masía neighborhood, which will mean for the municipality, a saving of 530000 liters of water every day, used for urban services. The cost of the system will be approximately 1 million, which will be able to decontaminate the wastewater of the Masías neighborhood, reuse the volume of treated water and in turn reduce the sewage load that the treatment plant receives. Added to this is the remarkable fact that with these improvements there is a trend towards the decentralization of the sanitation network, creating small independent and self-sustaining sectors that allow maximum and optimal use of a basic resource as indispensable as it is Water. es_ES
dc.format.extent 161 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Humedal artificial es_ES
dc.subject Aprovechamiento es_ES
dc.subject Re-utilización es_ES
dc.subject Deposito es_ES
dc.subject Cauce del carraixet es_ES
dc.subject Aiguamoll artificial es_ES
dc.subject Aprofitament es_ES
dc.subject Reutilització es_ES
dc.subject Dipòsit es_ES
dc.subject Llit del Carraixet es_ES
dc.subject Artificial wetlands es_ES
dc.subject Exploitation es_ES
dc.subject Reuse es_ES
dc.subject Deposit es_ES
dc.subject Carraixet bed es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Obras Públicas-Grau en Enginyeria d'Obres Públiques es_ES
dc.title Estudio del tratamiento y reutilización de las aguas residuales de la barriada de Masías de Moncada (Valencia) mediante un humedad artificial. Aprovechamiento agronómico urbano del agua depurada es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Costero, M. (2017). Estudio del tratamiento y reutilización de las aguas residuales de la barriada de Masías de Moncada (Valencia) mediante un humedad artificial. Aprovechamiento agronómico urbano del agua depurada. http://hdl.handle.net/10251/89348. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record