- -

PROYECTO DE DISEÑO EDITORIAL CONCEPCIÓN DE LA REVISTA C/ Y PROTOTIPO IMPRESO

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

PROYECTO DE DISEÑO EDITORIAL CONCEPCIÓN DE LA REVISTA C/ Y PROTOTIPO IMPRESO

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Parejo Sánchez, María Angeles es_ES
dc.contributor.author Moltó Valls, María Gema es_ES
dc.date.accessioned 2018-02-12T13:14:14Z
dc.date.available 2018-02-12T13:14:14Z
dc.date.created 2017-09-28 es_ES
dc.date.issued 2018-02-12 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/97717
dc.description.abstract El present treball final de grau dins del disseny editorial tracta d¿una revista anual independent impresa, de contingut crític i social al voltant de la contracultura i l¿ús de l¿espai públic. Aquest projecte té com a meta, arribar a la producció i materialització del primer número de la revista C/ C/ naix de la necessitat de fer públic el recull d¿una visió crítica, responent al marc cultural actual, visibilitzant i manifestant certes pràctiques al marge del circuit tradicional, donant-li forma a un contingut que habitualment ve sent publicat en publicacions curtes o fanzines. Emprant així, la revista com a ferramenta de comunicació i difusió d¿idees polítiques. Com a objectiu es marca poder plasmar formalment un disseny editorial contemporani, i amable capaç d¿apropar el discurs a un nou lector de fora del gueto polític. Aquesta revista pretén ser un espai de fuga per al lector, una realitat a través del paper, per a analitzar i prendre posicionament abans de tornar a eixir al carrer, ara amb noves perspectives, o no, però si amb una nova informació. Per a la seua producció s¿ analitzaran diverses publicacions, diferenciant per una banda l¿interès pel contingut i per l¿altra els aspectes formals d¿aquest mitjà. Per això serà necessari un breu recorregut per la història del disseny editorial, i un llarg anàlisi de referents. es_ES
dc.description.abstract The present final work of degree in the editorial design treats of an independent annual magazine printed, of critical and social content around the counterculture and the use of the public space. This project has as a meta, reach the production and materialisation of the first number of the magazine C/. C/ Is born of the need to make public collect it of a critical vision, answering to the current cultural frame, visibilitzant and manifesting some practical to the margin of the traditional circuit, giving him shape to a content that usually comes being published in short publications or fanzines. Employing like this, the magazine as a tool of communication and diffusion of political ideas. As a aim brand can reflect formally a contemporary publishing design, and kind able to approach the speech to a new reader of out of the political gueto. This magazine pretends to be a space like a scape route, a reality through the paper, to analyse and take positioning before going back to go out to the street, now with new prospects, or no, but with a new information. For his production will analyse several publications, differentiating on the one hand the interest for the content and for the other the formal aspects of this means. Therefore it will be necessary a brief route for the history of the editorial design, and a long analysis of referents. en_EN
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Editorial design en_EN
dc.subject magazine en_EN
dc.subject contemporary en_EN
dc.subject counterculture en_EN
dc.subject urban space en_EN
dc.subject visibility en_EN
dc.subject critical. en_EN
dc.subject Disseny editorial es_ES
dc.subject revista es_ES
dc.subject independent es_ES
dc.subject contemporània es_ES
dc.subject contracultura es_ES
dc.subject espai urbà es_ES
dc.subject visibilització es_ES
dc.subject crítica. es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title PROYECTO DE DISEÑO EDITORIAL CONCEPCIÓN DE LA REVISTA C/ Y PROTOTIPO IMPRESO es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Moltó Valls, MG. (2017). PROYECTO DE DISEÑO EDITORIAL CONCEPCIÓN DE LA REVISTA C/ Y PROTOTIPO IMPRESO. http://hdl.handle.net/10251/97717 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\42562 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record