- -

Plan estratégico para una empresa constructora en República Dominicana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan estratégico para una empresa constructora en República Dominicana

Show full item record

Silvestre Abreu, EM. (2018). Plan estratégico para una empresa constructora en República Dominicana. http://hdl.handle.net/10251/102926

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/102926

Files in this item

Item Metadata

Title: Plan estratégico para una empresa constructora en República Dominicana
Author: Silvestre Abreu, Eudy Mariel
Director(s): Boquera Pérez, Pascual Salvador
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2018-05-24
Issued date:
Abstract:
[EN] The main objective of this master's thesis is the realization of strategic planning, which includes the formulation of the strategy and its implementation, for ALIGERARTE S.R.L., a small construction company located ...[+]


[CA] L'objectiu principal d'aquest treball de finalització de màster és la realització del planejament estratègic, la qual cosa inclou a la formulació de l'estratègia i la seua implementació, per a ALIGERARTE S.R.L., una ...[+]


[ES] El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es la realización del planeamiento estratégico, lo que incluye a la formulación de la estrategia y su implementación, para ALIGERARTE S.R.L., una pequeña empresa ...[+]
Subjects: Strategy , Strategic plan , Construction company , Business management , Planning , Estratègia , Pla estratègic , Gestió d'empreses , Planificació , Estrategia , Plan estratégico , Empresa constructora , Gestión de empresas , Planificación
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record