- -

Estudio adaptativo de la superestructura del muelle 13 del Puerto de Alicante según diferentes elementos de atraque

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio adaptativo de la superestructura del muelle 13 del Puerto de Alicante según diferentes elementos de atraque

Show full item record

Garcia Brook, FD. (2018). Estudio adaptativo de la superestructura del muelle 13 del Puerto de Alicante según diferentes elementos de atraque. http://hdl.handle.net/10251/108325

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/108325

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudio adaptativo de la superestructura del muelle 13 del Puerto de Alicante según diferentes elementos de atraque
Author: García Brook, Francisco David
Director(s): Garrido Checa, Joaquín de María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2018-09-12
Issued date:
Abstract:
[EN] This End of Degree Project is an adaptive study of the superstructure of a dock. It deals with the definition, justification and assessment of the necessary superstructure for the project to extend the Dock 13 of the ...[+]


[CA] Aquest Treball Final de Grau és un estudi adaptatiu de la superestructura d'un moll. Es tracta de la definició, justificació i valoració de la superestructura necessària per a l'obra d'ampliació del Moll 13 del Port ...[+]


[ES] Este Trabajo Final de Grado es un estudio adaptativo de la superestructura de un muelle. Se trata de la definición, justificación y valoración de la superestructura necesaria para la obra de ampliación del Muelle 13 ...[+]
Subjects: Dock , Port infrastructure , Moll , Port , Infraestructura portuària , Obra d'atracada , Muelle , Puerto , Infraestructura portuaria , Obra de atraque
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record