- -

Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics

Show full item record

Bañuls Escrivá, F. (2018). Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/108991

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/108991

Files in this item

Item Metadata

Title: Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics
Secondary Title: Caracterización de la calidad del agua del Marjal de Pego-Oliva mediante índices bióticos.
Author: Bañuls Escrivá, Fernando
Director(s): Villaplana Ferrer, Jesus Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ciencia Animal - Departament de Ciència Animal
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2018-09-20
Issued date:
Abstract:
La Marjal de Pego-Oliva és una zona humida situada entre aquests municipis, la qual destaca per la bona qualitat de les seues aigües. En aquest ecosistema és troben els rius Racons/Molinell i el Bullent/Sèquia del Vedat. ...[+]


Marjal of Pego-Oliva is a wetland situated between these municiopalities, which highlights by her good water quality. In this ecosystem finds the Racons/Molinell river and the Bullent/Sèquia del Vedat. On the one hand, ...[+]
Subjects: índices bióticos , calidad agua , marjal Pego-Oliva , biotics indexes , water quality , Pego-Oliva marsh , Wetland
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record