- -

Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Villaplana Ferrer, Jesus Miguel es_ES
dc.contributor.author Bañuls Escrivá, Fernando es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.06066369999996368; north=38.8675785; name=03780 Pego, Alacant, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-02T12:02:01Z
dc.date.available 2018-10-02T12:02:01Z
dc.date.created 2018-09-20
dc.date.issued 2018-10-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/108991
dc.description.abstract La Marjal de Pego-Oliva és una zona humida situada entre aquests municipis, la qual destaca per la bona qualitat de les seues aigües. En aquest ecosistema és troben els rius Racons/Molinell i el Bullent/Sèquia del Vedat. L’aigua del marjal resulta afectada per una banda, per l’agricultura intensiva de cítrics, hortalisses i arròs, per a les quals s’emprèn productes fitosanitaris; i per l’altra pels vessaments de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, urbanitzacions i habitatges del voltant d’aquesta. Aquests produeixen la contaminació tant de l’aigua superficial com subterrània, afectant la seua qualitat i a les espècies que hi habiten. Per tant aquest projecte planteja l’anàlisi de l’aigua d’ambdós rius, mitjançant paràmetres biològics, durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol. Per a dur a terme aquest anàlisi, s’agafaren mostres en quatre punts de cada riu, situant els mateixos des del naixement fins la desembocadura. Amb aquestes mostres, és va realitzar la determinació de la família dels exemplars capturats, a les quals l’índex biòtic B.M.W.P. atorga una puntuació segons el grau de sensibilitat a la contaminació. Finalment amb la suma dels valors obtinguts, l’índex ens indicà la qualitat de l’aigua i la seua variació al llarg del recorregut d’aquests. es_ES
dc.description.abstract Marjal of Pego-Oliva is a wetland situated between these municiopalities, which highlights by her good water quality. In this ecosystem finds the Racons/Molinell river and the Bullent/Sèquia del Vedat. On the one hand, water of the marjal is affecting by intensive agriculture of citrus, vegetables and rice, which they use plant protection products; on the other hand by waste of sewage treatment plants, urbanizations and housting all round of this.These waste produce the pollution of superficial and underground water, which they afected wàter quality and species that live there. So this project poses the water analysis of these two rivers with biological paràmetres in April, May, june and july. For to make the analysis, they will take samples of four points each river, which they situate from begining to river mouth. With these samples, you can decide the family of captured specimens, to which the biotic index assigns a puntuation according degree of sensitivity to pollution. Finally, with total of values obtained, the index indicates whe water quality and her variation on the way of these. es_ES
dc.format.extent 42 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject índices bióticos es_ES
dc.subject calidad agua es_ES
dc.subject marjal Pego-Oliva es_ES
dc.subject biotics indexes es_ES
dc.subject water quality es_ES
dc.subject Pego-Oliva marsh es_ES
dc.subject Wetland es_ES
dc.subject.classification BIOLOGIA ANIMAL es_ES
dc.subject.classification ZOOLOGIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals es_ES
dc.title Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics es_ES
dc.title.alternative Caracterización de la calidad del agua del Marjal de Pego-Oliva mediante índices bióticos. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ciencia Animal - Departament de Ciència Animal es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bañuls Escrivá, F. (2018). Caracterització de la qualitat de l'aigua del Marjal de Pego-Oliva mitjantçant índexs biòtics. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/108991 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\80318 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record