- -

Búsqueda de la formación de identidades en la escuela a través del cuento de La Caperucita Roja y su implementación gráfica.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Búsqueda de la formación de identidades en la escuela a través del cuento de La Caperucita Roja y su implementación gráfica.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Evangelio Rodríguez, Fernando es_ES
dc.contributor.advisor Guillén Ramón, José Manuel es_ES
dc.contributor.author Ordóñez Aguilar, Lara es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-10T17:49:47Z
dc.date.available 2018-10-10T17:49:47Z
dc.date.created 2018-09-13
dc.date.issued 2018-10-10 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/110107
dc.description.abstract [EN] This is a graphic and investigative project in which we use the book itself as an art piece and the installation space, approaching popular literature of oral tradition, specifically, the various versions of Little Red Riding Hood. The aim of this study has been to delve into the collective imagination of one of the most well-known tales around the world. Moreover, the adaptations and adjustments the tale has experienced since the very beginning, their assimilation as a part of the universal culture, and the following interpretations of the media, either plastic or visual have also been taken into account. The work seeks to build a project as an artistic agent that links oral educational content with individual and collective artistic creation, from various artistic languages, in order to promote shared knowledge and interdisciplinarity. Based on the different versions of the participating students, and from several readings of children¿s and young adult¿s literature, this work has shought the active reflection on gender. The later artistic production has meant the assimilation of the concepts worked, as well as the realization of a project of technical and practical experimentation, based on the chosen techniques and languages. es_ES
dc.description.abstract [VA] Es tracta d¿un projecte gràfic i d¿investigació on es treballa el format del llibre com a obra d¿art i l¿espai instal·latiu tractant les diverses versions del conte de la Caputxeta Vermella. L¿objecte de l¿estudi ha sigut aprofundir en l¿imaginari col·lectiu d¿un dels contes populars de tradició oral més coneguts del món. A més, s¿han investigat les adaptacions i transformacions a les quals ha sigut sotmès, la seua assimilació com a part de la cultura popular universal, i les consegüents reinterpretacions en distints àmbits, tant plàstics com visuals. El treball busca desenvolupar un projecte com a agent artístics amb la finalitat de vincular els continguts educatius de comprensió oral, amb la creació artística individual i col·lectiva, a partir de diversos llenguatges d¿expressió plàstica, amb el propòsit d¿afavorir el coneixement compartit i interdisciplinar. A partir de les diverses versions de l¿alumnat participant, i des de diverses lectures de LIJ (Literatura Infantil i Juvenil) s¿ha cercat la reflexió activa de l¿estudiantat lligada al gènere. La posterior producció artística ha suposat l¿assimilació dels conceptes treballats, així com la realització d¿un projecte d¿experimentació tècnic i pràctic, a partir de les tècniques i llenguatges escollits. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Gràfica es_ES
dc.subject Caputxeta Vermella es_ES
dc.subject Gènere es_ES
dc.subject Conte popular es_ES
dc.subject Visions alternatives es_ES
dc.subject Imaginari col·lectiu es_ES
dc.subject Escola Infantil es_ES
dc.subject Graphic es_ES
dc.subject Little Red Riding Hood es_ES
dc.subject Gender es_ES
dc.subject Popular tales es_ES
dc.subject Alternative visions es_ES
dc.subject Collective imaginary es_ES
dc.subject Elementary School. es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística es_ES
dc.title Búsqueda de la formación de identidades en la escuela a través del cuento de La Caperucita Roja y su implementación gráfica. es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ordóñez Aguilar, L. (2018). Búsqueda de la formación de identidades en la escuela a través del cuento de La Caperucita Roja y su implementación gráfica. http://hdl.handle.net/10251/110107 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 83502 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record