- -

Projecte tècnic per a la reforma, modernització i condicionament d'una vivienda en el barri de Benimaclet, València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte tècnic per a la reforma, modernització i condicionament d'una vivienda en el barri de Benimaclet, València

Show full item record

Selfa Vivens, E. (2018). Projecte tècnic per a la reforma, modernització i condicionament d'una vivienda en el barri de Benimaclet, València. http://hdl.handle.net/10251/110607

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110607

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte tècnic per a la reforma, modernització i condicionament d'una vivienda en el barri de Benimaclet, València
Secondary Title: Proyecto técnico para la reforma integral de una vivienda en Valencia
Author: Selfa Vivens, Emili
Director(s): Molines Cano, José Miguel Navarro García, Mª Luisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2018-09-19
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball de fi de grau plasma el projecte tècnic en el qual es desenvolupa el procés de reforma i modernització d’una vivenda, abastant tots els aspectes necessaris per a la seua correcta execució. Aquest a ...[+]


[ES] El presente Trabajo de fin de grado plasma el proyecto técnico en el cual se desarrolla el proceso de reforma y modernización de una vivienda. Se abarcan todos los aspectos necesarios para su correcta ejecución. ...[+]


[EN] This end-of-degree project embodies the technical project in which the process of reforms and modernization of a flat is developed, which covers all the aspects necessary for its proper execution. This flat is part ...[+]
Subjects: Auditoria energética , Rehabilitación de viviendas , Propiedad inmobiliaria, Valoración , Dwellings, Remodeling , Energy auditing , Real property, Valuation , Béns immobles, Valoració , Habitatges, Remodelació , Arquitectura i estalvi d'energia
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record