- -

Estudio de variante del Proyecto constructivo de ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte del Puerto de Palma (Islas Baleares)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudio de variante del Proyecto constructivo de ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte del Puerto de Palma (Islas Baleares)

Show full item record

Lidón Masiá, MG. (2018). Estudio de variante del Proyecto constructivo de ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte del Puerto de Palma (Islas Baleares). http://hdl.handle.net/10251/115228

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/115228

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudio de variante del Proyecto constructivo de ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte del Puerto de Palma (Islas Baleares)
Author: Lidón Masiá, Manuel Gonzalo
Director(s): Garrido Checa, Joaquín de María Figueres Moreno, Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2018-09-20
Issued date:
Abstract:
[EN] In order to improve the operationality and the serviceability levels of passenger ships at the current Poniente's wharf of the Port of Palma, the Port Authority of the Balearic Islands has designed an extension of the ...[+]


[CA] Amb l'objecte de millorar l'operativitat i els nivells de servei a bucs comercials de passatgers de l'actual Moll de Ponent del Port de Palma, l'Autoritat Portuària de Balears ha projectat una prolongació de la línia ...[+]


[ES] Con el objeto de mejorar la operatividad y los niveles de servicio a buques comerciales de pasajeros del actual Muelle de Poniente del Puerto de Palma, la Autoridad Portuaria de Baleares ha proyectado una prolongación ...[+]
Subjects: Gravity quay , Reinforced concrete floating caissons , Shallow foundations , Bearing failure , Sliding , Rigid overturning , Structural analysis , Moll de gravetat , Calaixos flotants de formigó armat , Fonamentació superficial , Enfonsament , Lliscament formigó-banqueta , Bolcada rígida , Anàlisi estructural , Muelle de gravedad , Cajones flotantes de hormigón armado , Cimentación superficial , Hundimiento , Deslizamiento hormigón-banqueta , Vuelco rígido , Analisis estructural
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record