- -

Modelos de gestión y financiación de carreteras de alta capacidad. Aplicación al caso de la autopista AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana (tramo de Vinaroz a El Campello). Evaluación financiera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Modelos de gestión y financiación de carreteras de alta capacidad. Aplicación al caso de la autopista AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana (tramo de Vinaroz a El Campello). Evaluación financiera

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ruiz Sánchez, Tomás es_ES
dc.contributor.author Martínez Baenas, Abraham es_ES
dc.coverage.spatial east=0.47751190821099954; north=40.47302379298179; name=Carrer de Sant Sebastià, 1, 12500 Vinaròs, Castelló, Espanya es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.39781600000003436; north=38.4289804; name=Plaça de la Constitució, 9, 03560 El Campello, Alicante, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-31T17:36:59Z
dc.date.available 2019-01-31T17:36:59Z
dc.date.created 2018-09-13
dc.date.issued 2019-01-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/116274
dc.description.abstract [EN] The following project titled "Management and financing models of high capacity roads. Case study of the AP-7 motorway within the Valencian Community (section between Vinaroz and El Campello). Socioeconomic and Financial Evaluation" has been carried out as the joint Master's Thesis of the two group members, in order to obtain their Master¿¿s Degree in Civil Engineering. The main objective of the project is to propose a viable alternative to the AP-7 motorway's current management and financing model once the current concession meets its deadline. In order to accomplish this, the first step is to identify, classify and describe the different management, financing and operation systems of high capacity roads that have been applied historically, and to research the how each type of concession system works, both in Spain and other European countries with similar geographical, demographical and economical characteristics. This analysis provides the necessary information in order to prepare the different scenarios which will be used to perform both the Socioeconomic and Financial Evaluations. The development of each of the two evaluations allows us to obtain two different perspectives for each of the proposed scenarios. Each of these evaluations depend, to a large extent, on the traffic study carried out for the highway and its area of ¿¿influence. This study has been performed with a 20-year forecast, for which a sensitivity analysis has been carried out on the transfer of traffic between scenarios, in order to take into account the uncertainty arising from the forecast of traffic. In order to perform both evaluations, the section under study has been broken down into smaller sub-sections and a large number of parameters have been considered which provide income and expenditure flows, duly credited and charged, in order to allow results to be obtained. Finally, in order to draw firm conclusions, these results have been used to obtain the Net Present Value (NPV) as an indicator of Socioeconomic and Financial profitability. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present projecte denominat "Models de gestió i finançament de carreteres d'alta capacitat. Aplicació al cas de l'autopista AP-7 al seu pas per la Comunitat Valenciana (tram de Vinaròs a El Campello). Avaluació Socioeconòmica i Avaluació Financera" s'ha realitzat com a Treball de Fi de Màster realitzat conjuntament pels dos integrants del grup, per l'obtenció de la titulació de Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. L'objectiu principal del treball en qüestió, es proposar una alternativa viable una vegada s'haja complit la data límit de la concessió del tram de l'AP-7 estudiat. Per això, primer es desenvolupen i classifiquen els diferents sistemes de gestió, finançament i explotació de vies de gran capacitat que s'han aplicat al llarg de la història i de quina manera funcionen els sistemes concessionals, tant a Espanya com als països d'Europa dels quals característiques geogràfiques, demogràfiques i econòmiques són similars a Espanya. Aquest anàlisi, possibilita la recopilació d'informació prèvia necessària per a poder plantejar els diferents escenaris en els que es basa, tant l'Avaluació Socioeconòmica, com l'Avaluació Financera. El desenvolupament d'ambdues avaluacions permet obtenir dues perspectives diferents per als escenaris plantejats. Dites avaluacions depenen, en gran mesura, de l'estudi de tràfic realitzat per a l'autopista i la seva zona d'influència. L'estudi anomenat, s'ha realitzat amb una projecció a 20 anys, realitzant un anàlisi de sensibilitat a les dades obtingudes per al transvasament de tràfic entre escenaris, permetent d'aquesta manera, considerar la incertesa existent en la prognosi de tràfic plantejada. Per a dur a terme el desenvolupament d'ambdues avaluacions, s'ha desglossat el tram objecte d'estudi en subtrams més petits i s'ha considerat la gran quantitat de paràmetres que donen peu a fluxos d'ingressos i despeses, mitjançant els quals, degudament imputats, s'han obtingut els resultats. Finalment, per a poder establir unes conclusions. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente proyecto denominado "Modelos de gestión y financiación de carreteras de alta capacidad. Aplicación al caso de la autopista AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana (tramo de Vinaroz a El Campello). Evaluación Socioeconómica y Evaluación Financiera" se ha realizado como Trabajo de Fin de Máster conjunto de los dos integrantes del grupo, para la obtención de la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. El objetivo principal del trabajo en cuestión, es proponer una alternativa viable una vez se haya cumplido la fecha límite de la concesión del tramo de la AP-7 estudiado. Para ello, primero se desarrollan y clasifican los diferentes sistemas de gestión, financiación y explotación de vías de gran capacidad que se han aplicado a lo largo de la historia y de qué manera funcionan los sistemas concesionales, tanto en España como en los países de Europa cuyas características geográficas, demográficas y económicas son similares a España. Este análisis, posibilita la recopilación de información previa necesaria para poder plantear los diferentes escenarios en los que se basan, tanto la Evaluación Socioeconómica, como la Evaluación Financiera. El desarrollo de ambas evaluaciones permite obtener dos perspectivas diferentes para los escenarios planteados. Dichas evaluaciones dependen, en gran medida, del estudio de tráfico realizado para la autopista y su zona de influencia. Dicho estudio, se ha realizado con una proyección a 20 años, realizando un análisis de sensibilidad a los datos obtenidos para el transvase de tráfico entre escenarios, permitiendo de esta manera, considerar la incertidumbre existente en la prognosis de tráfico planteada. Para llevar a cabo el desarrollo de ambas evaluaciones, se ha desglosado el tramo objeto de estudio en subtramos más pequeños y se han considerado gran cantidad de parámetros que dan lugar a flujos de ingresos y gastos, mediante los cuales, debidamente imputados, se han obtenido los resultados. Finalmente, para poder establecer unas conclusiones, de estos resultados se ha obtenido el VAN, utilizado como indicador de la rentabilidad socioeconómica por un lado y financiera por el otro. es_ES
dc.format.extent 86 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Concession es_ES
dc.subject Financial es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Traffic es_ES
dc.subject Concessió es_ES
dc.subject Financera es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Tràfic es_ES
dc.subject AP-7 es_ES
dc.subject Concesión es_ES
dc.subject Financiera es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject Tráfico es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Modelos de gestión y financiación de carreteras de alta capacidad. Aplicación al caso de la autopista AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana (tramo de Vinaroz a El Campello). Evaluación financiera es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Baenas, A. (2018). Modelos de gestión y financiación de carreteras de alta capacidad. Aplicación al caso de la autopista AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana (tramo de Vinaroz a El Campello). Evaluación financiera. http://hdl.handle.net/10251/116274 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record