- -

Analysis of mobility in the Valencia Metropolitan Area using discrete choice models. Proposal to improve the metropolitan public transport network

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Analysis of mobility in the Valencia Metropolitan Area using discrete choice models. Proposal to improve the metropolitan public transport network

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ruiz Sánchez, Tomás es_ES
dc.contributor.advisor Arroyo López, María Rosa es_ES
dc.contributor.advisor Cohen, Simon es_ES
dc.contributor.author Piñol Gómez, Belén es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3762881000000107; north=39.4699075; name=Pl. de l'Ajuntament - Font, 46002 Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-05-30T17:23:41Z
dc.date.available 2019-05-30T17:23:41Z
dc.date.created 2019-03-13
dc.date.issued 2019-05-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/121314
dc.description.abstract [EN] The increase of the population over the past decades in Valencia (Spain) has led to an overcrowding of the urban nucleus and to the expansion of its metropolitan region. The public transport network does not grow as fast as the urban area does, so connections between metropolitan municipalities are scarce and the use of the private vehicle is the only option. The objective of this work is to give continuity to the existing urban and suburban mobility plans published by the local authorities of Valencia by developing a statistical tool for the estimation of the demand of new public transport service. For doing so, an analysis of the public transport supply and demand has been made in order to offer an overall vision of the situation of public transport in Valencia. The main conclusion is that it is possible to improve the sustainability of the metropolitan mobility by setting up new public transport services. A tool that a transport company could use to make technical decisions for implementing new bus lines has been built through the estimation of a Logit Model. As a result, we have proposed two new Metrobús lines, estimating the potential demand. The study ends sketching some possible future developments over this line of work. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'augment de la població a València al llarg de les últimes dècades ha portat a saturació del nucli urbà i a l'expansió de l'àrea metropolitana de la ciutat. La xarxa de transport públic no creix al mateix ritme que la regió metropolitana, per la qual cosa les connexions entre municipis perifèrics són escasses i l'ús del vehicle privat és moltes vegades l'única alternativa. L'objectiu d'este treball és donar continuïtat als plans de mobilitat urbana i metropolitana publicats per les autoritats per mitjà del desenrotllament d'una ferramenta estadística per a l'estimació de la demanda d'un nou servici de transport públic. Per a això, s'ha realitzat una anàlisi de l'oferta i la demanda de transport públic a fi de proporcionar una visió global de la situació del transport públic a València. La principal conclusió és que millorar la sostenibilitat de la mobilitat metropolitana és possible per mitjà de la creació de nous servicis de transport públic. A través de l'estimació d'un model Logit s'ha construït una ferramenta que una empresa de transport podria utilitzar per a la presa de decisions tècniques per a la implementació de noves línies d'autobús. Com resultat, hem proposat dos noves línies de Metrobús, estimant la seua demanda potencial. L'estudi acaba esbossant alguns possibles desenrotllaments futurs en esta línia de treball. es_ES
dc.description.abstract [ES] El aumento de la población en Valencia a lo largo de las últimas décadas ha llevado a saturación del núcleo urbano y a la expansión del área metropolitana de la ciudad. La red de transporte público no crece al mismo ritmo que la región metropolitana, por lo que las conexiones entre municipios periféricos son escasas y el uso del vehículo privado es muchas veces la única alternativa. El objetivo de este trabajo es dar continuidad a los planes de movilidad urbana y metropolitana publicados por las autoridades mediante el desarrollo de una herramienta estadística para la estimación de la demanda de un nuevo servicio de transporte público. Para ello, se ha realizado un análisis de la oferta y la demanda de transporte público con el fin de proporcionar una visión global de la situación del transporte público en Valencia. La principal conclusión es que mejorar la sostenibilidad de la movilidad metropolitana es posible mediante la creación de nuevos servicios de transporte público. A través de la estimación de un modelo Logit se ha construido una herramienta que una empresa de transporte podría utilizar para la toma de decisiones técnicas para la implementación de nuevas líneas de autobús. Como resultado, hemos propuesto dos nuevas líneas de Metrobús, estimando su demanda potencial. El estudio termina esbozando algunos posibles desarrollos futuros en esta línea de trabajo. es_ES
dc.format.extent 128 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Urban expansion es_ES
dc.subject Suburban mobility es_ES
dc.subject Metropolitan Area of Valencia es_ES
dc.subject Logit model es_ES
dc.subject Expansió urbana es_ES
dc.subject Mobilitat suburbana es_ES
dc.subject Model Logit es_ES
dc.subject Expansión urbana es_ES
dc.subject Movilidad suburbana es_ES
dc.subject Área Metropolitana de Valencia es_ES
dc.subject Modelo Logit es_ES
dc.subject Metrobús es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Analysis of mobility in the Valencia Metropolitan Area using discrete choice models. Proposal to improve the metropolitan public transport network es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Piñol Gómez, B. (2019). Analysis of mobility in the Valencia Metropolitan Area using discrete choice models. Proposal to improve the metropolitan public transport network. http://hdl.handle.net/10251/121314 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record