- -

Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú

Show full item record

Yaco Tincusi, CA. (2019). Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú. http://hdl.handle.net/10251/123217

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/123217

Files in this item

Item Metadata

Title: Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú
Author: Yaco Tincusi, Carlos Alberto
Director(s): Yepes Piqueras, Víctor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2019-04-15
Issued date:
Abstract:
[EN] The construction sector in Peru is currently growing, driven by the investment of the Peruvian State as well as private enterprise. One of the main modalities in which the State through its local governments, the ...[+]


[CA] El sector de la construcció a Perú es troba actualment en creixement, impulsat tant per la inversió de l'Estat Peruà com també de l'empresa privada. Una de les principals modalitats en què l'Estat a través dels seus ...[+]


[ES] El sector de la construcción en Perú se encuentra actualmente en crecimiento, impulsado tanto por la inversión del Estado Peruano como también de la empresa privada. Una de las principales modalidades en las que el ...[+]
Subjects: Risk management , Building , Direct administration , Gestió de riscos , Construcció , Administració directa , ISO 31000 , Gestión de riesgos , Construcción , Administración directa , ISO 31010
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
Type: Tesis de máster

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record