- -

Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Yepes Piqueras, Víctor es_ES
dc.contributor.author Yaco Tincusi, Carlos Alberto es_ES
dc.coverage.spatial east=-71.96746259999998; north=-13.53195; name=Av La Paz, Cusco 08007, Perú es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-05T15:15:21Z
dc.date.available 2019-07-05T15:15:21Z
dc.date.created 2019-04-15
dc.date.issued 2019-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/123217
dc.description.abstract [EN] The construction sector in Peru is currently growing, driven by the investment of the Peruvian State as well as private enterprise. One of the main modalities in which the State through its local governments, the municipalities, execute works is the direct administration, modality in which the municipality through its own resources assumes the direction and construction of the works. The works executed by this modality in the province of Cusco suffer budget increases and term extensions due to the handling of the uncertainty generated by the risks resulting from the interaction of multiple actors and factors involved during the construction process. That is why through this research we intend to propose a risk management based on the ISO 31000: 2018 standard for the execution of works by direct administration with the objective of reducing the budget and deadline extensions in the works. During the development of risk management, when analyzing the external and internal context, all the actors (areas or offices of the municipality) involved during the construction process were determined; Through a brainstorm, 91 risks were identified within four groups (external, organizational, internal and technical risks). The delphi method was then used so that a panel of 30 experts, made up of works residents, supervisors and infrastructure managers, can determine in a consensual manner the frequency and severity of the identified risks; then the frequency and severity matrix was used to assess the risks and determine the level of risk (marginal, appreciable, significant or very serious risk). Subsequently, depending on the level of risk and the location of the risk in the frequency - severity matrix, the corresponding treatment was proposed, the residual risk was evaluated and the mechanisms and responsible persons were established to carry out the constant monitoring and evaluation. es_ES
dc.description.abstract [CA] El sector de la construcció a Perú es troba actualment en creixement, impulsat tant per la inversió de l'Estat Peruà com també de l'empresa privada. Una de les principals modalitats en què l'Estat a través dels seus governs locals, les municipalitats, executen obres és l'administració directa, modalitat en la qual la municipalitat per mitjà dels seus propis recursos assumix la direcció i construcció de les obres. Les obres executades per esta modalitat en la província del Quisso patixen increments pressuposta'ls i ampliacions de termini a causa del maneig de la incertesa generada pels riscos producte de la interacció de múltiples actors i factors involucrats durant el procés de construcció. És per això que a través d'esta investigació es pretén plantejar una gestió de riscos basats en la norma ISO 31000:2018 per a l'execució d'obres per administració directa amb l'objectiu de disminuir les ampliacions pressuposta'ls i de termini en les obres. Durant el desenrotllament de la gestió de riscos, a l'analitzar el context extern i intern, es determine a tots els actors (àrees o oficines de la municipalitat) involucrats durant el procés de construcció; per mitjà d'una pluja d'idees es van identificar 91 riscos emmarcat dins de 4 grups (riscos externs, organitzacionals, interns i tècnics). A continuació s'ocupació el mètode delphi perquè un panell de 30 experts, conformat per residents d'obres, supervisors i gerents d'infraestructura, puguen determinar de manera consensuada la freqüència i severitat dels riscos identificats; després s'ocupació la matriu de freqüència i severitat per a realitzar la valoració dels riscos i poder determinar el nivell de risc (risc marginal, apreciable, important o molt greu) . Posteriorment en funció del nivell de risc i la ubicació del risc en la matriu freqüència - severitat es plantege el tractament corresponent, es va avaluar el risc residual i es va establir els mecanisme i responsables per a realitzar el seguiment i avaluació constant. es_ES
dc.description.abstract [ES] El sector de la construcción en Perú se encuentra actualmente en crecimiento, impulsado tanto por la inversión del Estado Peruano como también de la empresa privada. Una de las principales modalidades en las que el Estado a través de sus gobiernos locales, las municipalidades, ejecutan obras es la administración directa, modalidad en la cual la municipalidad mediante sus propios recursos asume la dirección y construcción de las obras. Las obras ejecutadas por esta modalidad en la provincia del Cusco sufren incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo debido al manejo de la incertidumbre generada por los riesgos producto de la interacción de múltiples actores y factores involucrados durante el proceso de construcción. Es por ello que a través de esta investigación se pretende plantear una gestión de riesgos basados en la norma ISO 31000:2018 para la ejecución de obras por administración directa con el objetivo de disminuir las ampliaciones presupuestales y de plazo en las obras. Durante el desarrollo de la gestión de riesgos, al analizar el contexto externo e interno, se determino a todos los actores (áreas u oficinas de la municipalidad) involucrados durante el proceso de construcción; mediante una lluvia de ideas se identificaron 91 riesgos enmarcado dentro de 4 grupos (riesgos externos, organizacionales, internos y técnicos). A continuación se empleo el método Delphi para que un panel de 30 expertos, conformado por residentes de obras, supervisores y gerentes de infraestructura, puedan determinar de manera consensuada la frecuencia y severidad de los riesgos identificados; luego se empleo la matriz de frecuencia y severidad para realizar la valoración de los riesgos y poder determinar el nivel de riesgo (riesgo marginal, apreciable, importante o muy grave). Posteriormente en función del nivel de riesgo y la ubicación del riesgo en la matriz frecuencia - severidad se planteo el tratamiento correspondiente, se evaluó el riesgo residual y se estableció los mecanismo y responsables para realizar el seguimiento y evaluación constante. es_ES
dc.format.extent 208 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Risk management es_ES
dc.subject Building es_ES
dc.subject Direct administration es_ES
dc.subject Gestió de riscos es_ES
dc.subject Construcció es_ES
dc.subject Administració directa es_ES
dc.subject ISO 31000 es_ES
dc.subject Gestión de riesgos es_ES
dc.subject Construcción es_ES
dc.subject Administración directa es_ES
dc.subject ISO 31010 es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Yaco Tincusi, CA. (2019). Gestión de riesgos conforme a la norma ISO 31000:2018 en obras ejecutadas por administración directa en la provincia de Cusco - Perú. http://hdl.handle.net/10251/123217 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record