- -

Estudio de soluciones para la reducción de la rigidez vertical en obras de fábrica en pasos inferiores ferroviarios. Aplicación al paso inferior del PK 30+000 de la línea Valencia-Tarragona en el término municipal de Sagunto (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de soluciones para la reducción de la rigidez vertical en obras de fábrica en pasos inferiores ferroviarios. Aplicación al paso inferior del PK 30+000 de la línea Valencia-Tarragona en el término municipal de Sagunto (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Salvador Zuriaga, Pablo es_ES
dc.contributor.advisor Villalba Sanchis, Ignacio es_ES
dc.contributor.author Moya Ramírez, Sara es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2723841345875826; north=39.6736335968758; name=Carrer de José Domínguez Roca, 46500 Sagunto, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-19T15:24:13Z
dc.date.available 2019-07-19T15:24:13Z
dc.date.created 2019-07-11
dc.date.issued 2019-07-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/123834
dc.description.abstract [EN] The variation in the vertical rigidity of the track produced between masonry and natural terrain generates an increase in vertical accelerations that affect the comfort of travelers, as well as the safety and maintenance of the track. The widespread solution to this problem is the execution of a transition wedge whose goal is to graduate the variation of rigidity. However, its execution has some associated issues that generate high maintenance costs. Therefore, the arrangement of elastic materials between the masonry and the ballast is studied as a possible solution in order to homogenize the vertical rigidity of the track. The behavior of various materials with different elasticity modules has been studied and their response analysed using Matlab. After analyzing the results it is determined that the best solution is to place a material with the 2.5MPa elasticity module between the platform and the factory site. es_ES
dc.description.abstract [CA] La variació en la rigidesa vertical de la via produïda entre obra de fàbrica i terreny natural genera un augment de les acceleracions verticals que afecten el confort dels viatgers, així com a la seguretat i al manteniment de la via. La solució generalitzada per a aquest problema consisteix en l'execució d'un tascó de transició l'objectiu de la qual és graduar la variació de la rigidesa. No obstant això, la seua execució té alguns problemes associats que generen uns costos elevats de manteniment. Per això, en el present treball s'estudia com a possible solució la disposició de materials elàstics entre l'obra de fàbrica i el balast amb la finalitat d'homogeneïtzar la rigidesa vertical de la via. S'ha estudiat el comportament de diversos materials amb diferents mòduls d'elasticitat i s'ha analitzat la seua resposta mitjançant Matlab. Després d'analitzar els resultats es determina que la millor solució és col¿locar un material amb el mòdul d'elasticitat de 2,5MPa entre la plataforma i l'obra de fàbrica. es_ES
dc.description.abstract [ES] La variación en la rigidez vertical de la vía producida entre obra de fábrica y terreno natural genera un aumento de las aceleraciones verticales que afectan al confort de los viajeros, así como a la seguridad y al mantenimiento de la vía. La solución generalizada para este problema consiste en la ejecución de una cuña de transición cuyo objetivo es graduar la variación de la rigidez. No obstante, su ejecución tiene algunos problemas asociados que generan unos costes elevados de mantenimiento. Por ello, en el presente trabajo se estudia como posible solución la disposición de materiales elásticos entre la obra de fábrica y el balasto con el fin de homogeneizar la rigidez vertical de la vía. Se ha estudiado el comportamiento de varios materiales con distintos módulos de elasticidad y se ha analizado su respuesta mediante Matlab. Tras analizar los resultados se determina que la mejor solución es colocar un material con el módulo de elasticidad de 2,5MPa entre la plataforma y la obra de fábrica. es_ES
dc.format.extent 141 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Rigidity es_ES
dc.subject Masonry es_ES
dc.subject Elastic es_ES
dc.subject Wedge es_ES
dc.subject Rigidesa es_ES
dc.subject Elàstica es_ES
dc.subject Tascó es_ES
dc.subject Rigidez es_ES
dc.subject Matlab es_ES
dc.subject Vía es_ES
dc.subject Elástico es_ES
dc.subject Cuña es_ES
dc.subject Obra es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Estudio de soluciones para la reducción de la rigidez vertical en obras de fábrica en pasos inferiores ferroviarios. Aplicación al paso inferior del PK 30+000 de la línea Valencia-Tarragona en el término municipal de Sagunto (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Moya Ramírez, S. (2019). Estudio de soluciones para la reducción de la rigidez vertical en obras de fábrica en pasos inferiores ferroviarios. Aplicación al paso inferior del PK 30+000 de la línea Valencia-Tarragona en el término municipal de Sagunto (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/123834 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record