- -

La implicación en el mercado del aguacate en la escasez de agua global

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La implicación en el mercado del aguacate en la escasez de agua global

Show full item record

Sánchez Espejo, MDM. (2019). La implicación en el mercado del aguacate en la escasez de agua global. http://hdl.handle.net/10251/124213

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/124213

Files in this item

Item Metadata

Title: La implicación en el mercado del aguacate en la escasez de agua global
Author: Sánchez Espejo, María del Mar
Director(s): Alcalá González, Julián
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2019-07-23
Issued date:
Abstract:
[EN] The popularity of avocado consumption has been soaring across Europe and the United Stated, but the implications of this for global freshwater resources are not well understand. The aim of the project was to explore ...[+]


[CA] La popularitat del consum d'alvocat ha anat creixent a Europa i als Estats Units, però les seues implicacions per als recursos mundials d'aigua dolça no són ben entesos. L'objectiu del projecte era explorar els impactes ...[+]


[ES] La popularidad del consumo de aguacate se ha disparado en toda Europa y Estados Unidos, pero las implicaciones de esto para los recursos mundiales de agua dulce no se comprenden bien. El objetivo del proyecto era ...[+]
Subjects: Blue water , Blue water scarcity footprint , Export , Food production , Import , Aigua blava , Petjada d'escassetat d'aigua blava , Exportació , Producció d'aliments , Importació , Agua azul , Huella de escasez de agua azul , Exportación , Producción de alimentos , Importación
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record