- -

Creació de la serie original Els Cala

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació de la serie original Els Cala

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pérez López, Héctor Julio es_ES
dc.contributor.advisor Mas Castells, Josep Àngel es_ES
dc.contributor.author Ausina Peiró, Daniel es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-16T17:31:31Z
dc.date.available 2019-10-16T17:31:31Z
dc.date.created 2019-09-26
dc.date.issued 2019-10-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/128686
dc.description.abstract [CA] El present treball està destinat a la creació d’una sèrie original i el desenvolupament d’una bíblia i el guió del seu episodi pilot. Amb esta meta, es presentarà primerament el context en que dita ficció s’inscriu a mode d’estudi de camp, en el que repassaré breument els antecedents que la marquen, les seues influències i el mercat en què es distribuirà. Quant a este últim aspecte, les especificitats geogràfiques i lingüístiques del context del subjecte seran preses en cura per tal d’analitzar-les i oferir una proposta sobre la relació entre la ficció i el seu context sociolingüístic. Així mateix, la part més important d’este treball serà el procés creatiu, el qual serà conduit seguint importants referents dins la industria televisiva. La bíblia serà el seu nucli, articulant una estructura basada en els pilars del drama per a televisió: localització, personatges, el el tractament de la seua primera temporada i el seu episodi pilot. Amb tot, amb el resultat final es traçaran una sèrie de conclusions en l’àmbit personal i sobre l’experiència adquirida en la creació de series de ficció a este nivell purament acadèmic, que marcaran un camí sobre el futur de la idea i les habilitats del seu autor en dur-la a terme. es_ES
dc.description.abstract [EN] The following paper is an attempt at the creation of an original TV drama series and its bible and pilot script development. With this goal in mind, the media context in which the series is conceived will be firstly presented as ways to a field study, going through its predecessors in TV fiction, its influences and the market where it’ll be distributed. Regarding this last bit, the geographical and linguistic specificities of the subject’s context will be brought into the forefront to analyse and offer an approach on sociolinguistic and TV fiction’s relation. The most important part of this work will be the creative process though, which will be conducted following important bibliographical reference on television. The TV format or bible, sometimes called pitch, will be its centre, so it articulates a structure based on the essentials of TV drama: setting, character, season’s development and pilot. After all, the final result will draw some conclusions on the personal side and the acquired experience on TV screenwriting at this academic, which will speculate on the idea’s future and its author’s abilities to bring it to life. es_ES
dc.format.extent 48 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Bíblia es_ES
dc.subject Sèrie original es_ES
dc.subject Episodi pilot es_ES
dc.subject Guió es_ES
dc.subject Ficció en valencià es_ES
dc.subject Series es_ES
dc.subject Creatividad es_ES
dc.subject Fiction es_ES
dc.subject Script es_ES
dc.subject Creativity. es_ES
dc.subject Original TV drama series es_ES
dc.subject Bible es_ES
dc.subject Pilot episode es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Creació de la serie original Els Cala es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ausina Peiró, D. (2019). Creació de la serie original Els Cala. http://hdl.handle.net/10251/128686 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\110850 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record