- -

Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Torregrosa Cabanilles, Constantino es_ES
dc.contributor.advisor Llinares Palacios, Josep Vicent es_ES
dc.contributor.author Gilabert Oltra, Armando es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4520239999999376; north=39.0022234; name=Unnamed Road, 46667 Barxeta, Valencia, Espanya es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4729414999999335; north=39.00557070000001; name=CV-600, 17, 46668 Llocnou d'en Fenollet, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-11-14T19:16:34Z
dc.date.available 2019-11-14T19:16:34Z
dc.date.created 2019-09-26
dc.date.issued 2019-11-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/131075
dc.description.abstract [CA] El ritme de creixement del consum energètic a la nostra societat no és sostenible, les reserves de combustibles fòssils són limitades i a més a més la seua combustió és en bona part responsable del canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica en moltes ciutats. És doncs necessari el canvi a un nou sistema energètic basat en l’eficiència i les fonts renovables. En aquest treball es planteja l’estudi del subministrament energètic de l’habitatge mitjançant el cultiu de la Paulònia, amb bones propietats per l’aprofitament energètic, estudiant el ritme de creixement òptim de la Paulònia en dos tipus de sòls, i així presentar una estimació de la viabilitat energètica dels cultius proposats. També es planteja una anàlisi edafològic dels camps d’estudi on realitzar el cultiu de l’espècie d’estudi, analitzant les propietats del sòl, com són el pH, la conductivitat elèctrica, el contingut en matèria orgànica i de carbonats, la textura i el color del sòl així com la capacitat d’intercanvi catiònic i les bases de canvi. Es mostra també una discussió dels resultats obtinguts, sent aquests favorables per a dur a terme aquesta proposta de cultiu. es_ES
dc.description.abstract [EN] The growth of the energy consumption in our society is not sustainable, fossil fuel reserves are limited and its combustion is largely responsible for the climatic change and the atmospheric pollution in many cities. Then it is necessary the change to a new energetic system based on the efficiency and renewable energy. This work involves the study of the energetic supply of the house by means of the crop of Paulownia, with good properties for its energy use, studying the optimum growth rhythm of Paulownia in two types of soils. An estimate of the feasibility of the proposed crop is presented, along with a soil analysis of the involved fields where the crop is planned, analysing soil properties such as pH, electric conductivity, organic contents and carbonates, texture and colour, as well as the cation exchange capacity and change bases. A discussion of the results obtained is also shown, being favourable to carry out this crop proposal. es_ES
dc.format.extent 57 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Energia renovable es_ES
dc.subject Paulònia es_ES
dc.subject Biomassa es_ES
dc.subject Propietats del sòl es_ES
dc.subject Consum energètic es_ES
dc.subject Habitatge es_ES
dc.subject Renewable energy es_ES
dc.subject Paulownia es_ES
dc.subject Biomass es_ES
dc.subject Soil analysis es_ES
dc.subject Energy consumption es_ES
dc.subject Housing es_ES
dc.subject.classification EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals es_ES
dc.title Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Agroforestal Mediterráneo - Institut Agroforestal Mediterrani es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gilabert Oltra, A. (2019). Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/131075 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\101112 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record