- -

Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferriol Molina, María es_ES
dc.contributor.author Bernabeu Espi, David es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.313678100000061; north=39.5945969; name=CV-319, 25, 46540 El Puig de Santa Maria, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-12-09T08:08:42Z
dc.date.available 2019-12-09T08:08:42Z
dc.date.created 2019-11-21
dc.date.issued 2019-12-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/132494
dc.description.abstract [CA] La Comunitat Valenciana està sembrada de nord a sud de zones humides que han estat degradades principalment per l’activitat agrícola, la indústria i l’urbanisme. Des de mitjans del segle passat, moltes d’aquestes zones han estat catalogades i/o protegides pels organismes públics com espais naturals protegits, ZEPA o RAMSAR. Altres, però, encara no s’han protegit, i alguns ajuntaments com el d’El Puig de Santa Maria es plantegen fer‐ho. El 1999 aquest municipi va delimitar una zona on s’havia de redactar el Pla Espacial de Protecció (PEP) de la Marjal d’El Puig. En l’actualitat, no només no s’ha publicat aquest pla, sinó que es tracta d’una zona que mai ha estat estudiada. Malgrat el seu potencial com a espai protegit, es sap molt poc de l’estat en que es troba des del punt de vista ecològic. En el present Treball Final de Grau es va dur a terme un estudi i diagnòstic del medi humà, flora i vegetació de la zona objecte del PEP de la Marjal d’El Puig. Per tal d’assolir aquest objectiu, es va recórrer la marjal per cartografiar els punts crítics, es va elaborar un catàleg florístic amb les 68 espècies de plantes observades, i es van realitzar inventaris de vegetació seguint el mètode fitosociològic de Braun‐Blanquet. Mitjançant anàlisis estadístiques multivariants, es van poder establir i caracteritzar 8 comunitats vegetals a la Marjal. Amb tot plegat, es va determinar que la naturalitat de la Marjal és molt reduïda: a penes presenta diversitat d’hàbitats naturals marjalencs, amb molt poca diversitat florística, i acompanyats d’una llarga llista d’espècies arvenses i ruderals, així com exòtiques i cultivades. es_ES
dc.description.abstract [EN] The Valencian Community holds from north to south several humid areas that have been degraded mainly by agricultural activity, the industry and the urbanism. Since the middle of the last century, many of these areas have been catalogued and/or protected by public entities such as protected natural areas, ZEPA or RAMSAR. However, others have not been protected yet, although some local councils such as El Puig de Santa Maria are considering to do so. In 1999, this municipality delimited an area where the Especial Protection Plan of the Marjal of El Puig (PEP) had to be planned. However, this proposal was not published or even studied. Despite its potential as a protected area, very little is known about its condition from an ecological point of view. This TFG carried out a study and diagnosis of the human environment, flora and vegetation of the area under the PEP of the Marjal of El Puig. In order to achieve this objective, there were mapped the critical points at the Marjal, there was developed a floristic catalogue with 68 species of plants observed, in addition to vegetation inventories following the Braun-Blanquet phytosociological method. Through the use of multivariate statistical analyses, 8 plant communities were established and characterized in the Marjal. After all, the naturalness of the Marjal was determined to be very diluted. The area barely presents a diversity of marshy natural habitats, with very little floristic diversity, and accompanied by a large number of weeds, exotic and crop species. es_ES
dc.format.extent 54 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Fitosociologia es_ES
dc.subject Flora es_ES
dc.subject Marjal es_ES
dc.subject El Puig es_ES
dc.subject Vegetació es_ES
dc.subject Phytosociology es_ES
dc.subject Vegetation es_ES
dc.subject.classification BOTANICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural es_ES
dc.title Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d'Ecosistemes Agroforestals es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bernabeu Espi, D. (2019). Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació. http://hdl.handle.net/10251/132494 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\105754 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record