- -

Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica

Show full item record

Feliu Piera, AB. (2011). Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/14870

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/14870

Files in this item

Item Metadata

Title: Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica
Author: Feliu Piera, Ahitor Borja
Director(s): Alba Fernández, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-09-15
Issued date:
Abstract:
Per a reduir el soroll existeixen diferents nivells, per un costat, actuant sobre l'element generador del soroll, reduïnt el soroll en l'orige, el soroll de màquines, automòbils, etc. En canvi, una de les grans fonts de ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record