- -

Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martínez Ibáñez, Víctor es_ES
dc.contributor.author Benavent Benavent, Patricia es_ES
dc.coverage.spatial east=-1.6760691; north=42.6953909; name=Calle Iparralde, 16, 31398 Biurrun, Navarra, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-12-03T09:18:29Z
dc.date.available 2020-12-03T09:18:29Z
dc.date.created 2020-09-11
dc.date.issued 2020-12-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/156335
dc.description.abstract [CA] El present Treball de Fi de Màster anomenat “Disseny geotècni dels fonaments per a un parc eòlic a la Comunitat Foral de Navarra (Espanya)", té com a objectiu estudiar, dissenyar i valorar econòmicament els fonaments de 5 aerogeneradors. Principalment, consisteix en verificar que el disseny proposat compleix amb els models de fallada geotècnics més comuns en aquests tipus d’estructures dinàmiques: capacitat portant, lliscament, rigidesa rotacional dinàmica i seients. D’altra banda, un dels aspectes fonamentals d’aquest treball radica en la caracterització geotècnica del parc a partir tant de la investigació geotècnica i geològica realitzada (investigació en camp, assajos in situ, assajos de laboratori i tècniques geofísiques) com de diferent documentació de suport a partir d’un anàlisi crític. A més a més, es realitza una estimació econòmica per a poder valorar el disseny proposat dels fonaments. es_ES
dc.description.abstract [EN] This end-of-master project called “Geothecnical design of the foundations for a wind turbine farm in the Foral Community of Navarra (Spain)” has the goal of studying, design and value economically the foundations of 5 wind turbines. It mainly consists of verifying the most common geotechnical failures mode: bearing capacity, sliding, dynamic rotational stiffness and settlements. On the other hand, one of the most important aspects in this study is the geotechnical characterization of the farm from geotechnical and geological research (field investigation, field tests, laboratory tests and geophysical techniques) and reports doing a critical analysis. In addition, an economic assessment of the foundation design is made so it can be valued. es_ES
dc.format.extent 120 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Fonament es_ES
dc.subject Aerogenerador es_ES
dc.subject Assajos es_ES
dc.subject Geotècnia es_ES
dc.subject Valoración económica es_ES
dc.subject Foundation es_ES
dc.subject Wind turbine es_ES
dc.subject Tests es_ES
dc.subject Geotechnics es_ES
dc.subject Economic estimation es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DEL TERRENO es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería del Terreno - Departament d'Enginyeria del Terreny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Benavent Benavent, P. (2020). Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España). http://hdl.handle.net/10251/156335 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\127851 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record