- -

Influència de les característiques del fruit i la llavor de tàpera en la seua capacitat germinativa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Influència de les característiques del fruit i la llavor de tàpera en la seua capacitat germinativa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pascual Seva, Nuria es_ES
dc.contributor.advisor Pascual España, Bernardo es_ES
dc.contributor.author Bellver Martínez, Lorena es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-07T08:12:08Z
dc.date.available 2021-09-07T08:12:08Z
dc.date.created 2021-07-26
dc.date.issued 2021-09-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/171585
dc.description.abstract [CA] La tàpera (Capparis spinosa L.) és un cultiu amb gran interés en la indústria alimentària, cosmètica i farmacèutica. Malgrat açò, aquesta espècie presenta una sèrie d’inconvenients que limiten la seua producció. Un dels principals desavantatges el trobem a la seua propagació, tant vegetativa com sexual. Si ens fixem en aquesta última via de propagació, observem que les llavors estan afectades per una sèrie de factors que limiten el seu poder germinatiu. Per a abordar aquesta problemàtica i poder establir pautes a seguir que permeten a les cases de llavors subministrar material de qualitat òptima, s’ha analitzat la influència que tenen les característiques del fruit i la llavor de la tàpera sobre la seua capacitat germinativa i la influència de la presència de la coberta seminal i de l’endosperma sobre la germinació. A més, s’ha analitzat la germinació de dos lots de llavors comercials. La classificació dels fruits en quatre estats de maduresa ens va permetre identificar l’estat òptim per a realitzar la collita i extracció de les llavors. Aquest estat, anomenat estat de maduresa II (immediatament després de la dehiscència), va presentar una viabilitat del 90% i un poder germinatiu del 71%. A més a més, s’ha constatat que llavors fresques acabades d’extraure del fruit obtenen majors percentatges de germinació que llavors deixades assecar. Per altra banda, l’anàlisi de la germinació i la viabilitat de les llavors amb menor densitat, i que per tant suren quan es sotmeten a un procés de decantació, va ser molt baixa, per la qual cosa aquesta fracció ha de ser rebutjada durant el processat de les llavors. Els resultats del primer assaig sobre la influència de la presència de la coberta seminal i l’endosperma a la germinació, van recolzar la idea de què la coberta de la llavor de tàpera restringeix mecànicament l’elongació i l’emergència de l’eix embrionari. Al segon assaig, a més, es va veure que l’efecte de la gibberel·lina A4 superava àmpliament l’efecte de les gibberel·lines A3 i AG3, fins i tot a concentracions inferiors. L’anàlisi de les llavors comercials va constatar la baixa viabilitat dels dos lots assajats (inferior al 15%) i el seu baix poder germinatiu amb AG3 (inferior al 2%). es_ES
dc.description.abstract [ES] La alcaparra (Capparis spinosa L.) es un cultivo con gran interés en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. Sin embargo, esta especie presenta una serie de inconvenientes que limitan su producción. Una de las principales desventajas es su propagación, tanto vegetativa como sexual. Si nos fijamos en esta última vía de propagación, observamos que las semillas están afectadas por una serie de factores que limitan su poder germinativo. Para abordar esta problemática y poder establecer pautas a seguir que permitan a las casas de semillas suministrar material de calidad óptima, se ha analizado la influencia que tienen las características del fruto y la semilla de la alcaparra sobre su capacidad germinativa y la influencia de la presencia de la cubierta seminal y del endospermo sobre la germinación. Además, se ha analizado la germinación de dos lotes de semillas comerciales. La clasificación de los frutos en cuatro estados de madurez nos permitió identificar el estado óptimo para realizar la cosecha y extracción de las semillas. Este estado, llamado estado de madurez II (inmediatamente después de la dehiscencia), presentó una viabilidad del 90% y un poder germinativo del 71%. Además, se ha constatado que semillas frescas terminadas de extraer del fruto alcanzaron mayores porcentajes de germinación que semillas dejadas secar. Por otra parte, el análisis de la germinación y la viabilidad de las semillas de menor densidad, y que por tanto flotan durante el proceso de decantación, fue muy baja, por lo que esta fracción debe ser rechazada durante el procesado de las semillas. Los resultados del primer ensayo sobre la influencia de la presencia de la cubierta seminal y del endospermo en la germinación, reforzaron la idea de que la cubierta de la semilla de alcaparra restringe mecánicamente la elongación y emergencia del eje embrionario. En el segundo ensayo, además, se vio que el efecto de la giberelina A4 superaba ampliamente el efecto de las giberelinas AG3 y A3, incluso a menores concentraciones. El análisis de las semillas comerciales constató la baja viabilidad de los dos lotes ensayados (inferior al 15%) y su bajo poder germinativo con AG3 (inferior al 2%) es_ES
dc.description.abstract [EN] Caper (Capparis spinosa L.) is a crop of great interest in the food, cosmetic and pharmaceutical industry. Despite this, this species presents a series of drawbacks that limit its production. One of the main disadvantages is its spread, both vegetative and sexual. If we look at this last way of propagation, we observe that the seeds are affected by a series of factors that limit their germination. To address this problem and to establish guidelines to be followed by seed companies to supply material of optimum quality, therefore the influence of the characteristics of the fruit and the caper seed on its germination capacity were analysed, as well as the influence of the presence of seminal cover and endosperm on the germination. Furthermore, the germination of two commercial seed badges has been analysed. The classification of the fruits in four maturity stages allowed us to identify the optimal state to harvest and to extract the seeds. Best stage, named Maturity Stage II (just after dehiscence), presented a viability of 90% and a germination percentage of 71%. In addition, the freshly extracted seeds reached higher germination percentages than dried ones. On the other hand, the analysis of the germination and viability of the seeds of lower density, that floated was very low, so this fraction must be rejected during the processing of the seeds. The results of the first trial on the influence of the presence of seminal cover and endosperm on germination let us to think that the cover of the caper seed can mechanically restrict both elongation and emergence of the embryonic axis. The second trial, where the effect of different types of gibberellin were tested, again pointed to the positive effect of the extraction of the roof on germination. The effect of the A4 gibberellin was also seen, and how it far exceeded the effect of the A3 and AG3 gibberellins, even at lower concentrations. Analysis of the two assayed batches of commercial seeds confirmed their low viability (less than 15%) and their low germination power with AG3 (less than 2%). es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Àcid giberèlic es_ES
dc.subject Coberta seminal es_ES
dc.subject Endosperma es_ES
dc.subject Germinació es_ES
dc.subject Maduresa dels fruits es_ES
dc.subject Tonalitat es_ES
dc.subject Tetrazoli es_ES
dc.subject Viabilitat. es_ES
dc.subject Gibberellic acid es_ES
dc.subject Seed coat es_ES
dc.subject Endosperm es_ES
dc.subject Germination es_ES
dc.subject Maturity of the fruits es_ES
dc.subject Tone es_ES
dc.subject Tetrazolium es_ES
dc.subject Viability. es_ES
dc.subject.classification PRODUCCION VEGETAL es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural es_ES
dc.title Influència de les característiques del fruit i la llavor de tàpera en la seua capacitat germinativa es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Producción Vegetal - Departament de Producció Vegetal es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bellver Martínez, L. (2021). Influencia de las características del fruto y de la semilla de alcaparra en su capacidad germinativa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171585 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\141685 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record