- -

Pla de prevenció d'incendis forestals del massís de l'Almirall-la Safor (València-Alacant)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla de prevenció d'incendis forestals del massís de l'Almirall-la Safor (València-Alacant)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Delgado Artes, Rafael es_ES
dc.contributor.author Balbastre Cuenca, Marc es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.25504957490269486; north=38.856717611198484; name=La Safor-Alacant, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-08T16:42:05Z
dc.date.available 2021-10-08T16:42:05Z
dc.date.created 2021-09-15
dc.date.issued 2021-10-08 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/174307
dc.description.abstract [CA] Els incendis forestals són unes de les pertorbacions ecològiques més agudes que existeixen a les zones forestals de clima mediterrani. Els efectes poden ser devastadors si es tracta d incendis descontrolats i de gran intensitat, afectant els ecosistemes forestals i causant així la pèrdua de nombrosos serveis ambientals que proporcionen, com per exemple la biodiversitat, la regulació del cicle hídric, la subjecció del sòl, la fixació de CO2, etc. Però, la preocupació dels incendis forestals es pot convertir en extrema quan aquests afecten zones d’interfície urbanoforestal, on existeix un contacte entre superfície urbana i forestal i es posa en perill les vides humanes i infraestructures essencials. En aquest cas, l’incendi forestal passa a ser una emergència civil. En l’actualitat, existeixen els Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) o els Plans Locals Reduïts de Prevenció d’Incendis Forestals (PLRPIF) com a ferramenta administrativa per a analitzar el risc d’incendi, i per a establir les directrius per a disminuir la seua propagació i augmentar la capacitat de control sobre els incendis forestals que puguen afectar a un terme municipal determinat. No obstant això, les escales administratives no tenen un sentit complet per a planificar la prevenció d’emergències a nivell territorial. Per això, en aquest projecte es pretén realitzar un pla de prevenció d’incendis forestals des d’una perspectiva de massís com a unitat ambiental. L’objectiu d’aquest projecte és la realització del Pla de Prevenció d’Incendis a partir d’Àrees Estratègiques de Gestió, obtingudes per simulació, en un àmbit territorial que reflectisca la realitat d’aquestes emergències. Es desenvolupa en el massís del Almirall-la Safor, situat en diversos termes municipals entre les províncies d Alacant i de València (comarques de la Safor, la Marina Alta i el Comtat). Es compararà aquesta planificació de la prevenció amb la continguda en els respectius Plans de Prevenció de Demarcació, per tal de discutir-ne la validesa es_ES
dc.description.abstract [EN] Forest fires are one of the most serious ecological disturbances in Mediterranean forest areas. The effects can be devastating if the fires are uncontrolled and of great intensity, affecting forest ecosystems and thus causing the loss of numerous environmental services they provide, such as biodiversity, regulation of the water cycle, soil retention, CO2 fixation, etc. However, concern about forest fires can become extreme when they affect wildland-urban interface areas, where there is contact between urban and forest areas and where human lives and essential infrastructure are endangered. In this case, forest fire becomes a serious civil emergency. At present, Local Forest Fire Prevention Plans (PLPIF) or Reduced Local Forest Fire Prevention Plans (PLRPIF) exist as an administrative tool to analyse the risk of fire, and to establish guidelines to reduce its spread and increase the capacity to control forest fires that may affect a given municipal area. However, the administrative scales do not make complete sense for planning the prevention of emergencies at territorial level. For this reason, the aim of this project is to create a forest fire prevention plan from the perspective of the massif as an environmental unit. The aim of this project is to carry out the Fire Prevention Plan based on Strategic Management Areas, obtained by simulation in a territorial scope that reflects the reality of these emergencies. It is developed in the Almirall-la Safor massif, located in several municipalities between the provinces of Alicante and Valencia (regions of La Safor, La Marina Alta and El Comtat). This prevention planning will be compared with that contained in the respective Demarcation Prevention Plans, in order to discuss its validity. es_ES
dc.format.extent 47 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Incendis forestals es_ES
dc.subject Prevenció d'incendis forestals es_ES
dc.subject Interfície urbanoforestal es_ES
dc.subject Gestió d'emergències es_ES
dc.subject Seguretat pública es_ES
dc.subject Forest fires es_ES
dc.subject Forest fire management es_ES
dc.subject Fire prevention es_ES
dc.subject Wildland-urban interface es_ES
dc.subject Emergency management es_ES
dc.subject Public safety es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA AGROFORESTAL es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Montes-Màster Universitari en Enginyeria de Forests es_ES
dc.title Pla de prevenció d'incendis forestals del massís de l'Almirall-la Safor (València-Alacant) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Balbastre Cuenca, M. (2021). Pla de prevenció d'incendis forestals del massís de l'Almirall-la Safor (València-Alacant). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174307 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\144128 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record