- -

Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Mas Castells, Josep Àngel es_ES
dc.contributor.author Córdoba Bou, David es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-25T16:50:31Z
dc.date.available 2021-10-25T16:50:31Z
dc.date.created 2021-09-24
dc.date.issued 2021-10-25 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/175531
dc.description.abstract [ES] Malgrat que la batalla de la unitat de la llengua sembla que estiga guanyada, el debat sobre el model lingüístic és encara latent. L'ús de determinades variants dialectals encara és motiu de polèmiques sociolingüístiques. El present documental pretén mostrar el català com a llengua pluricèntrica, centrant-nos en la particularitat del cas valencià. Per a fer-ho, s'entrevistarà tant gent de carrer com lingüistes especialitzats en l'àmbit del pluricentrisme. El fil narratiu i estètic estarà ambientat en l'obra d'Antoine de Saint-Exupéry "El xicotet príncep", tant pel seu caràcter simbòlic com per ser l'obra que s'ha traduït a més llengües i dialectes de tot el món. Per a poder conéixer el tema en profunditat, es durà a terme un procés de documentació per tal d'obtenir dades significatives de la historiografia lingüística. A més, es farà una selecció d'altres casos d'arreu del món que comparteixen unes característiques semblants al nostre, ja siga en la gestió pluricèntrica de les variants o en el conflicte generat amb una altra llengua dominant. El que es pretén és fer una proposta on la diversitat de la llengua podria actuar d'element de cohesió en la lluita contra la minorització lingüística. es_ES
dc.description.abstract [EN] Even though the battle for the unity of the language looks like it has been won, the debate on the linguistic model is still latent. The usage of certain dialect varieties is still the subject of sociolinguistic controversies. This documentary aims to show Catalan as a pluricentric language, focusing on the particularity of the Valencian case. To do so, both, people on the street and linguists specialized in the field of pluricentrism will be interviewed. The aesthetic and narrative thread will be set in Antoine de Saint-Exupéry's work The Little Prince, for its symbolic significance and for being the work that has been translated into more languages and dialects worldwide. In order to know the subject in depth, a documentation process will be carried out to obtain significant data from linguistic historiography. In addition, a selection of other cases around the world that share similar characteristics with ours will be done, either in the management of linguistic variants or in the conflict generated with another dominant language. The aim is to make a proposal where language diversity could act as an element of cohesion in the struggle against linguistic minorization. es_ES
dc.format.extent 50 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Documental audiovisual es_ES
dc.subject Preproducció es_ES
dc.subject Llengües pluricèntriques es_ES
dc.subject Valencià es_ES
dc.subject Català es_ES
dc.subject Documentary es_ES
dc.subject Pre-production es_ES
dc.subject Pluricentric languages es_ES
dc.subject Valencian es_ES
dc.subject Catalan es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Córdoba Bou, D. (2021). Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175531 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\145052 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record