- -

Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló)

Show full item record

Mesa Romeu, D. (2006). Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló). http://hdl.handle.net/10251/31243

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31243

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló)
Author:
Director(s): Sanchis Duato, Enrique
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-27
Issued date:
Abstract:
En aquest projecte es pretén realitzar un estudi florístic de la zona comentada anteriorment. Una vegada es realitze l'estudi florístic s'analitzarà i es determinaran els taxons i comunitats vegetals prioritàries Tot això ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record