- -

Pla de comunicació de l'empresa Dièsel Injecció SL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla de comunicació de l'empresa Dièsel Injecció SL

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Díez Somavilla, Rebeca es_ES
dc.contributor.advisor Cabrera Méndez, Margarita es_ES
dc.contributor.author Alèixit Romero, Blanca es_ES
dc.date.accessioned 2013-11-26T12:43:17Z
dc.date.available 2013-11-26T12:43:17Z
dc.date.created 2013-07-16
dc.date.issued 2013-11-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/34028
dc.description.abstract This project presents a Communication Plan for a SME. The company chosen is Diesel Injecció SL (DI) from the locality of Palma de Gandia. The main goal is to make a communication plan for the new range of products from the DI¿s company. Furthermore, the secondary goals are to know all the characteristics of the company and its environment, defi ne the target audience of the company, analyze the competence, establish some strategies, make a timeline about the actions to do and quantifi ed them in a budget, and fi nally, get some conclusions about the goals showed. To reach that point we have used the investigation and the observation about the operation of the company to mark off the strategies with corrections. To conclude, the main and secondary goals have been reached. We have made a marketing plan to launch the new range of products of Bosch Diesel Center Premium and another public relations plan to improve the branch image of the DI. To get it properly we need someone who takes care completely of introducing this plan because he must know and correct all the points of this project es_ES
dc.description.abstract Aquest treball exposa un pla de comunicació en una PIME. L'empresa elegida en aquest projecte ha sigut Dièsel Injecció SL (DI en endavant) de la localitat de Palma de Gandia. L'objectiu principal és realitzar un pla de comunicació per a la nova gamma de productes de l'empresa DI. A més, com a objectius secundaris es planteja conèixer totes les característiques de l'empresa i del seu entorn, definir el seu públic objectiu, analitzar la competència, establir unes estratègies, realitzar un cronograma de les accions a dur a terme i quantificar-les en un pressupost. Per acabar, arribar a unes conclusions sobre els objectius exposats. Per a arribar a aquest punt hem utilitzat la investigació i l'observació del funcionament de l'empresa per delimitar les estratègies amb correcció. Per concloure, s'han complit els objectius principal i secundaris. Hem elaborat un pla de màrqueting per a llançar la nova gamma de productes Bosch Diesel Center Premium i un altre de relacions públiques per millorar la imatge de la marca de DI. Per dur-lo a terme de forma adequada cal que una persona es dedique al cent per cent a implantar aquest pla ja que requereix conèixer amb correcció tots els punts del treball . es_ES
dc.format.extent 46 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Empresa es_ES
dc.subject Diésel es_ES
dc.subject Comunicació es_ES
dc.subject Màrqueting es_ES
dc.subject Company es_ES
dc.subject Communication es_ES
dc.subject Marketing es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Pla de comunicació de l'empresa Dièsel Injecció SL es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada - Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Alèixit Romero, B. (2013). Pla de comunicació de l'empresa Dièsel Injecció SL. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34028 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record