- -

Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor March Leuba, María Elisa es_ES
dc.contributor.author Salvador Peris, Sergi es_ES
dc.date.accessioned 2014-01-20T15:11:57Z
dc.date.available 2014-01-20T15:11:57Z
dc.date.created 2013-09-02
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/34984
dc.description.abstract El següent treball de final del Màster de postproducció digital, dins la tipologia de projecte professional, aprofita l'oportunitat que ofereix la manca d'un grafisme televisiu coherent de la cadena online anomenada La Tele.cat. Aquest fet possibilita el disseny d'un producte audiovisual amb l'objectiu principal d'atorgar una major identitat i continuïtat mitjançant el grafisme audiovisual. Aquesta televisió emet per TDT a l'àrea metropolitana de Barcelona i per Internet. El producte a realitzar assumeix la metodologia i el procés de treball après en el Màster en postproducció digital, especialment en el mòdul Aplicació de la composició: Grafisme Televisiu. Així, després de pactar-ho amb els responsables d'aquesta televisió, s'assumeix la realització d'un conjunt de peces de grafisme amb l'objectiu de millorar la seva imatge global. Els dissenys audiovisuals realitzats pretenen superar l'amateurisme existent des d'un missatge visual que s'allunye de la fredor dels plantejaments tecnològics, i cerquen una estètica audiovisual en concordança als seus valors. No es traca de mostrar neutralitat, ni una harmonia fruït d'una composició neta, sinó d'expressar el caràcter subjectiu, humà i ple d'errades que caracteritza a La Tele.cat es_ES
dc.description.abstract The following work takes advantage of the opportunity that offers the lack of a television graphics coherent of the channel La Tele.cat. This fact makes possible the design of an audiovisual product that awards it a greater identity and continuity. This channel broadcasts on TDT to the metropolitan area of Barcelona and on Internet. The product to carry out assumes the methodology and the process of work learnt in the Master in digital postproduction, especially in the module Application of the composition: Television graphics. So, after reaching an agreement with the persons in charge of this channel of television, it assumes the fulfillment of a group of pieces of graphics with the aim to improve its global image. The audiovisual designs carried out pretend to surpass the existent amateurism since a visual message that moves away of the coolness of the technological issues, and look for an audiovisual aesthetics in agreement to its values. It does not treat to show neutrality, neither a harmony fruit of a clean composition, but to express the subjective character, human and full of mistakes that characterises The Tele.cat. es_ES
dc.format.extent 78 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Grafisme televisiu es_ES
dc.subject Disseny audiovisual es_ES
dc.subject Identitat televisiva es_ES
dc.subject Continuïtat televisiva es_ES
dc.subject Motion graphics es_ES
dc.subject Television es_ES
dc.subject Design es_ES
dc.subject Identity es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital es_ES
dc.title Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Salvador Peris, S. (2013). Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34984 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record