- -

Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Torrent Bravo, José Andrés es_ES
dc.contributor.author Doménech García, Miguel es_ES
dc.date.accessioned 2014-09-15T09:24:33Z
dc.date.available 2014-09-15T09:24:33Z
dc.date.created 2014-07-15
dc.date.issued 2014-09-15T09:24:33Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/39647
dc.description.abstract Els amfibis són el grup faunístic més amenaçat del planeta (UICN, 2008). Aquest grup necessita dos hàbitats per a la seua supervivència, l’hàbitat terrestre i l’hàbitat aquàtic. L’abandonament de les pràctiques tradicionals ha suposat el deteriorament i la desaparició de multitud de punts d’aigua i, per tant, de l’hàbitat aquàtic per als amfibis, causant extincions d’algunes poblacions a escala local. Actuacions senzilles d’executar i de baix cost, com la restauració de basses, l’adequació d’estructures tradicionals en desús (com fonts, brolladors, abreujadors, etc.) o inclús la creació de noves basses, han demostrat ser molt efectives per a recuperar les poblacions d’amfibis en l’àmbit local (WWF, 2013). En aquest document es realitza un catàleg dels punts d’aigua més importants al terme municipal d’Aielo de Malferit (València), avaluant el seu estat i indicant les accions necessàries per a la seua conservació i recuperació. S’inclou també un diagnòstic de la problemàtica relacionada amb la conservació dels punts d’aigua, incloent-hi també aspectes relatius a la mateixa conservació de les poblacions d’amfibis. Finalment, es considera la localització de cada punt d’aigua per crear petites basses on siga necessari per a evitar fragmentacions de l’hàbitat i crear corredors biològics en una xarxa d’hàbitats aquàtics. es_ES
dc.description.abstract The amphibians are the most threatened group of fauna in the planet (UICN, 2008). This group needs two habitats for survival, the terrestrial habitat and the aquatic habitat. The abandonment of traditional practices has led to the decline and disappearance of many water points and therefore the aquatic habitat for amphibians, causing the extinction of some local populations. Simple low cost measures such as the restoration of ponds, the adequacy of traditional structures unused (like fountains, springs, troughs, etc.) or even the creation of new pounds have proven to be very effective to recover amphibian populations locally (WWF, 2013). In this document is performed a catalog of the most important water points in the municipality of Aielo de Malferit (Valencia), evaluating their condition and indicating the necessary actions for their recovery and conservation. It also includes an analysis of the problems relating to the conservation of water points, also including aspects of the own conservation of amphibians populations. Finally, is considered the location of each water point to create ponds where is necessary to prevent habitat fragmentation and create a network of biological corridors of aquatic habitats. es_ES
dc.format.extent 53 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Biodiversitat es_ES
dc.subject Amfibis es_ES
dc.subject Conservació es_ES
dc.subject Restauració es_ES
dc.subject Punts d'aigua es_ES
dc.subject Amphibians es_ES
dc.subject Biodiversity es_ES
dc.subject Conservation es_ES
dc.subject Restoration es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals es_ES
dc.title Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Doménech García, M. (2014). Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/39647 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record