- -

Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Catalá Alís, Joaquín es_ES
dc.contributor.author Pardo Gómez, Gonzalo es_ES
dc.date.accessioned 2014-09-26T07:30:08Z
dc.date.available 2014-09-26T07:30:08Z
dc.date.created 2014-07-11
dc.date.issued 2014-09-26T07:30:08Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/40274
dc.description.abstract [EN] This project seeks to study the ampliation of the recreational and fishing port of "Las casas de Alcanar", bringing together all of the basic and necessary aspects involved in the design of a port. It has been put together by four students who, by working together, have built a working team. In the project, the knowledge acquired throughout the degree's subjects have been applied, being all collected in it. The project first analyses the basic aspects of previous studies useful before starting the design, these being a study of the current state, climatology, types of boats, demand study, topography, quarry location etc. Putting together all of this, several alternatives are brought up for the ampliation of the port. What follows up once the solution that best satisfies the demands and needs is chosen, is the designing of the structures of the dams, quays and piers as well as the dimensioning of the lighting, electrical, water supply, sanitary and service networks, amongst others. At the end, a safety and health study, an environmental impact study, a work plan, a bidding/tender and es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu del projecte de l'ampliació del port esportiu-pesquer de Las Casas de Alcanar, és el de recollir tots els aspectes bàsics i necessaris per al càlcul i disseny d'un port. Està confeccionat per quatre alumnes, els quals hem treballat en equip per a conformar un grup de treball. En tal projecte s'intenten aplicar els coneixements adquirits en les assignatures de la titulació, cosa que queda recollida en el mateix. El projecte analitza, en primer lloc, els aspectes bàsics d'estudis per a poder començar el dimensionament, com poden ser: estudi de l'estat actual, climatologia, flota tipus, estudi de demanda, topografia, localització de canteres, etc. Amb tot açò es plantegen diverses tipologies d'ampliació al port actual. Una vegada seleccionada la solució més adient, es procedeix al disseny i càlcul de les estructures de: dics, molls i pantanals; així com el dimensionament de les xarxes d'enllumenat i elèctriques, abastiment, sanejament, bocana, serveis, etc. Per a finalitzar, s'elaboren els documents del projecte com són: estudi de seguretat i salut, estudi d'impacte ambiental, pla d'obra, plecs i memòria. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del proyecto de la Ampliación del puerto deportivo y pesquero de Las Casas de Alcanar, es el de recoger todos los aspectos básicos y necesarios para el cálculo y diseño de un puerto. Está confeccionado por 4 alumnos, los cuales han trabajado en equipo para crear un grupo de trabajo. es_ES
dc.format.extent 28 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Expansión es_ES
dc.subject Study of solutions es_ES
dc.subject Electricity network es_ES
dc.subject Study of the mouth es_ES
dc.subject Sewage network es_ES
dc.subject Common alities es_ES
dc.subject Ampliació es_ES
dc.subject Estudi de solucions es_ES
dc.subject Estudi de la bocana es_ES
dc.subject Xarxa de sanejament es_ES
dc.subject Xarxa elèctrica es_ES
dc.subject Aspectes comuns es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Ampliación es_ES
dc.subject Red eléctrica es_ES
dc.subject Estudio de soluciones es_ES
dc.subject Estudio de la bocana es_ES
dc.subject Red de saneamiento es_ES
dc.subject Aspectos comunes es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pardo Gómez, G. (2014). Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes. http://hdl.handle.net/10251/40274. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record