- -

Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí

Show full item record

Naval Trull, MS. (2014). Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí. http://hdl.handle.net/10251/44532.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/44532

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí
Author: Naval Trull, María Salud
Director(s): Rosaleny Romero, Marcel.lí
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2014-09-14
Issued date:
Abstract:
[CA] La pretensió inicial d’aquest treball, era la d’adaptar a la normativa vigent (Document Bàsic – Codi Tècnic de l’Edificació) un conjunt d’edificis construïts en 1910, que ocupen quasi una illa i són d’utilització ...[+]


[ES] La pretensión de este Trabajo decida inicialmente, fue la de adaptar a la normativa en vigor (Documento Básico – Código Técnico de la Edificación) un conjunto de edificios construidos en 1910, que ocupan casi una ...[+]


[EN] The aim of this work initially decided, it was to adapt to the regulations in force (Basic Document - Technical Building Code) a set of buildings built in 1910, occupying almost a block and which are in daily use in ...[+]
Subjects: Proyectos de arquitectura , Rehabilitación de edificios , Edificios para la enseñanza , School buildings , Conservation and restoration
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería de Edificación-Grau en Enginyeria d'Edificació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record