- -

Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Rosaleny Romero, Marcel.lí es_ES
dc.contributor.author Naval Trull, María Salud es_ES
dc.date.accessioned 2014-11-21T09:32:55Z
dc.date.available 2014-11-21T09:32:55Z
dc.date.created 2014-09-14
dc.date.issued 2014-11-21T09:32:55Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/44532
dc.description.abstract [CA] La pretensió inicial d’aquest treball, era la d’adaptar a la normativa vigent (Document Bàsic – Codi Tècnic de l’Edificació) un conjunt d’edificis construïts en 1910, que ocupen quasi una illa i són d’utilització diària a la ciutat d’Algemesí. Jo mateixa sóc usuària, per tant coneixedora de les carències d’aquest i de les necessitats que actualment es requereixen. Durant el procés d’investigació de la història dels edificis, es va informar del futur enderrocament del conjunt d’edificis sencer, per tant es va decidir orientar el treball per a poder mantenir l’edifici, pel valor històric que té, amb la intenció de presentar-la en forma de contra-proposta a l’enderrocament d’aquest. La metodologia seguida ha estat primerament d’investigació i anàlisi dels edificis, degut a la manca de dades, tant històriques com tècniques, intentant resoldre tots els dubtes plantejats, mitjançant manuscrits i projectes centenaris, citacions amb els tècnics municipals, i preguntant als antics usuaris de les escoles primàries. La segona part del treball, un estudi tècnic, mitjançant el seguiment del Codi Tècnic de la Edificació, amb l’objectiu de mostrar, com es pot adaptar a les actuals exigències, aquest conjunt d’edificis tan antic, que va ser creat per a l’escolarització dels xiquets i xiquetes d’Algemesí. es_ES
dc.description.abstract [ES] La pretensión de este Trabajo decida inicialmente, fue la de adaptar a la normativa en vigor (Documento Básico – Código Técnico de la Edificación) un conjunto de edificios construidos en 1910, que ocupan casi una manzana y son de utilización diaria en la ciudad de Algemesí. Yo misma soy usuaria y por tanto conocedora de las necesidades que actualmente se requieren para poder hacer un buen uso del edificio. Durante el proceso de investigación de la historia de los edificios, se informa de la pretensión de demoler por completo el conjunto de edificios, por tanto se decidió orientar el trabajo para poder mantenerlos, por el valor histórico que tienen y con la intención de presentarlo en forma de contra-propuesta a la demolición de éste. La metodología seguida ha sido primeramente de investigación y análisis de los edificios, debido a la falta de datos e información, tanto histórica como técnica, intentando resolver todas las dudas planteadas, mediante manuscritos de proyectos centenarios, citas con técnicos municipales y preguntando a los antiguos usuarios de las escuelas primarias. La segunda parte del trabajo, un estudio técnico mediante el seguimiento del Código Técnico de la Edificación, con el objetivo de mostrar, cómo se puede adaptar a las actuales exigencias, este conjunto de edificios tan antiguo, que fueron creados para la escolarización de los niños y niñas de Algemesí. es_ES
dc.description.abstract [EN] The aim of this work initially decided, it was to adapt to the regulations in force (Basic Document - Technical Building Code) a set of buildings built in 1910, occupying almost a block and which are in daily use in the city of Algemesí. I am a regular user and therefore aware of the needs that are currently required to make good use of the building. During the process of researching the history of the buildings, it is reported the claim to completely demolish all buildings, so it was decided to orient the job to keep, for the historical value that they have, and try to present it in form of counter-proposal to demolish it. The methodology has been used, firstly with research and analysis of buildings due to the lack of data and information, both historical and technical, trying to resolve all doubts raised by manuscripts of centennial projects, meetings with municipal officers and asking the old users of primary schools. The second part of the work is a technical study by tracking the Technical Building Code, in order to show how you can adapt to the current demands this set of buildings so old that they were created for the education of Algemesí’s children. es_ES
dc.format.extent 192 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Proyectos de arquitectura es_ES
dc.subject Rehabilitación de edificios es_ES
dc.subject Edificios para la enseñanza es_ES
dc.subject School buildings es_ES
dc.subject Conservation and restoration es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Edificación-Grau en Enginyeria d'Edificació es_ES
dc.title Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Naval Trull, MS. (2014). Estudi d’adaptació al CTE del Centre Cultural “Jaume I” d’Algemesí. http://hdl.handle.net/10251/44532. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record