- -

Alçament planimètric i estudi del campanar de Santa Maria la Major d’Oliva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Alçament planimètric i estudi del campanar de Santa Maria la Major d’Oliva

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sanchis Sampedro, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.advisor Porta Sancho, Rafael es_ES
dc.contributor.author Marhuenda Mas, Guillermo es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.1209531; north=38.9204125; name=Plaça de l'Església, 2, 46780 Oliva, Valencia, Espanya
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:20:58Z
dc.date.available 2015-05-12T12:20:58Z
dc.date.created 2014-09-12
dc.date.issued 2015-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/50100
dc.description.abstract [CA] En aquest treball parlarem del campanar de l’església de Santa Maria la Major, situat en la localitat d’Oliva, en la província de València. La construcció d’aquesta torre es du a terme entre el 1683 i el 1695 sent l’autor de les traces i de la construcció desconegut, a pesar d’haver hipòtesis sobre possibles artífexs. Aquest Treball Final de Grau durà a terme un alçament en tres dimensions del campanar, del que posteriorment s’extraurà tot el planejament d’aquest, actualment inexistent, a més de realitzar-se un estudi general (constructiu, compositiu, patològic, etc.). Per a la seua elaboració, inicialment recopilàrem la informació disponible sobre l’església i el campanar en particular, no trobant-ne de gràfica, tan sols històrica. Per aquest motiu visitàrem el campanar per a prendre mesures i fer un alçament gràfic. Seguidament realitzàrem un modelatge en tres dimensions i estudiàrem la composició i aspectes constructius d’aquest. Finalment, elaboràrem un mapeig i estudi patològic per a estudiar les lesions que han aparegut al llarg dels anys, fixant-nos especialment en l’aparició de d’esquerdes i fissures en la part del remat de la torre, possiblement per la inclusió dels rellotges l’any 1920. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this dissertation we shall talk about the "Santa Maria la Major" church's bell tower, located in the city of Oliva, province of Valencia, Spain. The construction of this tower was carried through 1683 and 1695, with the author of the design and construction remaining anonymous, although various hypotheses of the possible makers exist. This dissertation carries out the bell tower drawing up of plans in 3 dimensions, which will be the base of the dissertation's approach, currently non-existent, and also we will conduct a general study (structural, compositional, pathological, etc.). For the elaboration, we initially compiled the available information of the church and the bell tower in particular, finding only the one related to the history, but not the graphic information. For this reason, we visited the bell tower to measure it up and do a graphic elevation of it. Afterwards, we took a mould in three dimensions and studied the composition and the composition aspects of it. Finally, we developed a mapping and a pathologic study to evaluate the damages appeared over the years, focusing especially on the appearance of cracks and fissures on the ending of the tower, possibly due to the inclusion of tower clocks in 1920. es_ES
dc.format.extent 148 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Arquitectura, Projectes es_ES
dc.subject Arquitectura, Conservació i restauració es_ES
dc.subject Edificis, Ensorrament es_ES
dc.subject Esglésies es_ES
dc.subject Campanars es_ES
dc.subject Architecture, Designs and plans es_ES
dc.subject Conservation and restoration es_ES
dc.subject Building failures es_ES
dc.subject Church buildings es_ES
dc.subject Bell towers es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica es_ES
dc.title Alçament planimètric i estudi del campanar de Santa Maria la Major d’Oliva es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Marhuenda Mas, G. (2014). Alçament planimètric i estudi del campanar de Santa Maria la Major d’Oliva. http://hdl.handle.net/10251/50100. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record