- -

La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Muñoz Zamora, Mª del Carmen es_ES
dc.contributor.author Canet Vidal, Elvira es_ES
dc.date.accessioned 2015-05-26T11:09:36Z
dc.date.available 2015-05-26T11:09:36Z
dc.date.created 2014-09-22
dc.date.issued 2015-05-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/50767
dc.description.abstract El treball final de carrera presentat com “La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en l’IES Les Foies de Benigànim”, té com objecte el desenvolupament del currículum de l’esmentada matèria optativa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). En primer lloc es realitza una revisió bibliogràfica de la normativa i l’estructura del sistema educatiu lligada a les successives reformes, centrant-nos en la posició que ha ocupat l’educació ambiental en l’àmbit formal. A continuació es fa un anàlisi de context per a caracteritzar el centre IES “Les Foies” de Benigànim, localitat situada en la comarca de La Vall d’Albaida i del seu alumnat, amb l’objectiu de conèixer les seues necessitats. Igualment, es realitza un diagnòstic sobre el grau d’implicació i el tractament que de l’educació ambiental es fa en les diferents àrees que configuren l’ESO. Amb aquesta informació i la corresponent a la del escenari i els actors als que va dirigit el treball, es seleccionen i seqüencien els continguts del currículum a desenvolupar. En la decisió destaquen els temes de l’aigua com a recurs i la generació de residus sòlids, passant primer per unitats que introdueixen a la problemàtica ambiental i la necessitat d’un canvi de valors. Abordem el tercer nivell de concreció, la programació d’aula, amb les activitats i tallers organitzats en les sis unitats que preveiem tractar durant dues hores setmanals al llarg del curs 2013-2014 amb els alumnes del grup d’Educació Mediambiental de 3r de l’ESO. Descrivim amb detall cada unitat i les portem a la pràctica, recollint els resultats per a presentar-los junt a la valoració d’aquests, les propostes i conclusions pertinents. es_ES
dc.description.abstract El trabajo final de carrera presentado como “La materia Educación Ambiental en Secundaria: la experiencia en el IES Les Foies de Benigánim”, tiene como objeto el desarrollo del currículum de la mencionada materia optativa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En primer lugar se realiza una revisión bibliográfica de la normativa y la estructura del sistema educativo ligada a las sucesivas reformas, centrándonos en la posición que ha ocupado la educación ambiental en el ámbito formal. A continuación se hace un análisis de contexto para caracterizar el centro IES “Les Foies” de Benigánim, localidad situada en la comarca de La Vall d'Albaida y de su alumnado, con el objetivo de conocer sus necesidades. Igualmente, se realiza un diagnóstico sobre el grado de implicación y el tratamiento que de la educación ambiental se hace en las diferentes áreas que configuran la ESO. Con esta información y la correspondiente a la del escenario y actores a los que va dirigido el trabajo, se seleccionan y secuencian los contenidos del currículum que vamos a desarrollar. En la decisión destacan los temas del agua como recurso y la generación de residuos sólidos, pasando primero por unidades que introducen a la problemática ambiental y la necesidad de un cambio de valores. Abordamos el tercer nivel de concreción, la programación de aula, con las actividades y talleres organizados en las seis unidades que prevemos tratar durante dos horas semanales a lo largo del curso 2013-2014 con los alumnos del grupo de Educación Medioambiental de 3r de la ESO. Describimos con detalle cada unidad y las llevamos a la práctica, recogiendo los resultados para presentarlos junto a la valoración de estos, las propuestas y conclusiones pertinentes. es_ES
dc.description.abstract Environmental Education in Secondary School: the IES Les Foies Experience” is the name of the Final Degree Project whose main purpose is to developed the curriculum of this ESO optional subject. First of all, a bibliographic review of the regulations is carried out, as well as the review of the educational system structure, which has bound to successive reforms. We focus on how the Environmental Education has been considered within formal scopes. Next, an analysis it is made in order to contextualize Les Foies Secondary School, located at Benigànim, a small town in the Vall d’Albaida area. The goal of this situational analysis is to find out the different necessities of the IES Les Foies’ students. The next step is to make an assessment of the degree of involvement and treatment of the environmental education in the different areas of ESO. The contents of the curriculum are selected and sequenced according to all the information related previously and according to the settings and actors to whom this project is targeted. We focus on the water-as-a-resource issues and the generation of solid products. Furthermore, there are also units which deal with environmental concerns and the necessity of new values. On the third level of concretion, the classroom programme with the activities and workshops is organised in 6 units. The schedule for these activities and workshops will be two hours a week along the school year 2013-2014 with the students of 3rd of ESO who had chosen Environmental Education as optional subject. It is provided a detailed description of the units which will be implemented so that we can analyse the results in order to present our findings together with new proposals and relevant conclusions. es_ES
dc.format.extent 99 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Educació ambiental es_ES
dc.subject Educació secundària es_ES
dc.subject Benigànim es_ES
dc.subject Currículum de ESO es_ES
dc.subject Currículum d'ESO es_ES
dc.subject Educación secundaria es_ES
dc.subject Educación ambiental es_ES
dc.subject Curriculum of ESO es_ES
dc.subject Secondary Education es_ES
dc.subject Environmental education es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA es_ES
dc.subject.other Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals es_ES
dc.title La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres es_ES
dc.description.bibliographicCitation Canet Vidal, E. (2014). La matèria Educació Ambiental en Secundària: l’experiència en L’IES Les Foies de Benigànim. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/50767 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record