- -

Instalación eléctrica en local de pública concurrencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Instalación eléctrica en local de pública concurrencia

Show full item record

Ponce Máñez, A. (2015). Instalación eléctrica en local de pública concurrencia. http://hdl.handle.net/10251/54525.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54525

Files in this item

Item Metadata

Title: Instalación eléctrica en local de pública concurrencia
Author: Ponce Máñez, Alberto
Director(s): Llovera Segovia, Pedro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica
Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología Eléctrica - Institut de Tecnologia Elèctrica
Read date / Event date:
2015-06-22
Issued date:
Abstract:
[EN] The present degree final Project presents a low voltage electric installation for a public establishment, namely a church. The work presented in the Project includes the design of the electric network: - Underground ...[+]


[CA] El present Treball Final de Grau, consistix en el desenrotllament del projecte d'instal.lació elèctrica de baixa tensió en local catalogat de pública concurrència, per a ús d'església. Els treballs que integren el ...[+]


[ES] El presente Trabajo Final de Grado, consiste en el desarrollo del proyecto de instalación eléctrica de baja tensión en local catalogado de pública concurrencia, para uso de iglesia. Los trabajos que integran el proyecto, ...[+]
Subjects: Instalación eléctrica , Local pública concurrencia , Instal.lació elèctrica , Local pública concurrència , Electric installation , Public establishment
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería de Obras Públicas-Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record