- -

Instalación eléctrica en local de pública concurrencia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instalación eléctrica en local de pública concurrencia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Llovera Segovia, Pedro es_ES
dc.contributor.author Ponce Máñez, Alberto es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-11T08:49:24Z
dc.date.available 2015-09-11T08:49:24Z
dc.date.created 2015-06-22
dc.date.issued 2015-09-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54525
dc.description.abstract [EN] The present degree final Project presents a low voltage electric installation for a public establishment, namely a church. The work presented in the Project includes the design of the electric network: - Underground general connexion cable - Niche for the panel for general protections local built in a wall - General protection and distribution panel including electric protections and the lines derivations for the electric installation. All the work is described in the corresponding chapters of the work according to the Spanish regulation for projects. It comprises: - Report - Calculations - Prescription sheet - Health and safety report - Waste treatment plan - Budget - Drawings - Verification This electric installation project will be the legal document for the companies wishing to carry out the project. They should present the following documentation: I. Prepare an offer for the work corresponding to this project II. Carry out the works within the deadlines and according to budget and quality requirements III. Ensure the legal acknowledgment of the installation. When the installation will be finished and certified it will be presented to the regional government of the Comunidad Valenciana for its approval. Finally with this last approval, the owner will be allowed to contract to an electric utility the connexion to the network and the power supply to the church. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present Treball Final de Grau, consistix en el desenrotllament del projecte d'instal.lació elèctrica de baixa tensió en local catalogat de pública concurrència, per a ús d'església. Els treballs que integren el projecte, han consistit en el disseny d'una xarxa elèctrica amb: - la seua línia de derivació que discorre en subterrani. - Fornícula per a Quadro General de Protecció i mesura encastada sobre mur. - Quadro general de protecció i distribució interior, element que conté els elements de protecció de la instal.lació i del que partiran les línies que conformen la instal.lació elèctrica. Tots estos treballs, estan continguts en capítols que arreplega la legislació espanyola per a l'elaboració de projectes, com són: - Memòria - Càlculs - Plec de prescripcions - Estudi de seguretat i salut - Estudi del pla de residus - Pressupost - Plans - Verificació Amb este projecte d'electrificació, servirà al seu torn com a document legal i contractual per a les empreses (elèctriques) interessades a executar els dits treballs, per al que hauran de presentar: I. Una oferta per la realització dels treballs que es corresponen a este projecte d'instal.lació. II. Executar la mateixa, en termini, qualitat i pressupost. III. Verificar el compliment normatiu de la instal.lació. Moment en què una vegada realitzada la instal.lació, certificada i acreditada, servirà com a document per a l'aprovació del mateix pels servicis territorials de la Conselleria d'indústria de València. Moment en què una vegada realitzada la instal.lació, certificada i acreditada, servirà com a document per a l'aprovació del mateix pels servicis territorials de la Conselleria d'indústria de València. Finalment amb l'aprovació de servicis territorials de la Conselleria d'indústria de València, podrà realitzar la pertinent contractació com abonat (amb la documentació exigida) a "Iberdrola distribución", realitzant la distribuïdora la connexió i subministrament d'electricitat a la parròquia." es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente Trabajo Final de Grado, consiste en el desarrollo del proyecto de instalación eléctrica de baja tensión en local catalogado de pública concurrencia, para uso de iglesia. Los trabajos que integran el proyecto, han consistido en el diseño de una red eléctrica con: - su línea de derivación que discurre en subterráneo. - Hornacina para Cuadro General de Protección y medida empotrada sobre muro. - Cuadro general de protección y distribución interior, elemento que contiene los elementos de protección de la instalación y del que partirán las líneas que conforman la instalación eléctrica. Todos estos trabajos, están contenidos en capítulos que recoge la legislación española para la elaboración de proyectos, como son: - Memoria - Cálculos - Pliego de prescripciones - Estudio de seguridad y salud - Estudio del plan de residuos - Presupuesto - Planos - Verificación Con este proyecto de electrificación, servirá a su vez como documento legal y contractual para las empresas (eléctricas) interesadas en ejecutar dichos trabajos, para lo que deberán presentar: I. Una oferta por la realización de los trabajos que se corresponden a este proyecto de instalación. II. Ejecutar la misma, en plazo, calidad y presupuesto. III. Verificar el cumplimiento normativo de la instalación. Momento en el que una vez realizada la instalación, certificada y acreditada, servirá como documento para la aprobación del mismo por los servicios territoriales de la Consellería de industria de Valencia. Finalmente con la aprobación de servicios territoriales de la Consellería de industria de Valencia, podrá realizar la pertinente contratación como abonado (con la documentación exigida) a Iberdrola distribución, realizando la distribuidora la conexión y suministro de electricidad a la parroquia. es_ES
dc.format.extent 13 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Instalación eléctrica es_ES
dc.subject Local pública concurrencia es_ES
dc.subject Instal.lació elèctrica es_ES
dc.subject Local pública concurrència es_ES
dc.subject Electric installation es_ES
dc.subject Public establishment es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA ELECTRICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Obras Públicas-Grau en Enginyeria d'Obres Públiques es_ES
dc.title Instalación eléctrica en local de pública concurrencia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ponce Máñez, A. (2015). Instalación eléctrica en local de pública concurrencia. http://hdl.handle.net/10251/54525. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record