- -

Estudio de viabilidad de la ampliación de la estación de masadas blancas para la mejora del tráfico de mercancías en la línea de ferrocarril Sagunto - Teruel

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de viabilidad de la ampliación de la estación de masadas blancas para la mejora del tráfico de mercancías en la línea de ferrocarril Sagunto - Teruel

Show full item record

Mosquera Gómez, P. (2015). Estudio de viabilidad de la ampliación de la estación de masadas blancas para la mejora del tráfico de mercancías en la línea de ferrocarril Sagunto - Teruel. http://hdl.handle.net/10251/56868.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56868

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudio de viabilidad de la ampliación de la estación de masadas blancas para la mejora del tráfico de mercancías en la línea de ferrocarril Sagunto - Teruel
Author: Mosquera Gómez, Paula
Director(s): Pallarol Simón, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2015-09-10
Issued date:
Abstract:
[EN] The railway track section between Sagunto and Teruel is part of the Cantabrian -Mediterranean corridor, connecting through a line of high performance, mixed traffic the Mediterranean coast with the Cantabrian coast ...[+]


[CA] El tram Teruel-Sagunto forma part del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que connectarà per mitjà d'una línia d'altes prestacions i tràfic mixt el corredor Mediterrani amb el corredor Cantàbric a través de Terol, l'eix ...[+]


[ES] El tramo Teruel-Sagunto forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que conectará mediante una línea de altas prestaciones y tráfico mixto el corredor Mediterráneo con el corredor Cantábrico a través de Teruel, ...[+]
Subjects: Functionality , Capacity , Maximun weight per axis , PAET (overtaking and stopping lane) , Goods' transport , Centralised traffic control (CTC) , PAET (Lloc d'avançament i estacionament de trens) , CTC (Control de tràfic centralitzat) , Mercaderies , Capacitat , Solc , Limitació de velocitat , Càrrega màxima per eix , Funcionalitat , PAET (Puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes) , CTC (Control de tráfico centralizado) , Mercancías , Vía única , Capacidad , Surco , Limitación de velocidad , Carga máxima por eje , Funcionalidad , Cantón
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record