- -

Análisis de los indicadores de estado de la vegetación y propuesta de medidas: ríos Túria y Palancia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de los indicadores de estado de la vegetación y propuesta de medidas: ríos Túria y Palancia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Estrela Monreal, Teodoro es_ES
dc.contributor.advisor Pérez Martín, Miguel Ángel es_ES
dc.contributor.author Fuentes Cebolla, Jordi es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-04T18:02:48Z
dc.date.available 2015-11-04T18:02:48Z
dc.date.created 2015-09-30
dc.date.issued 2015-11-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/57024
dc.description.abstract [EN] Traditional water management and the intensive use of rivers has caused, along with undeniable benefits, a clear deterioration of river ecosystems and human impact of the channels. The issue of the new legislation is retrieve rivers ecologically, but first must analyze and diagnose the current state and then propose corrective measures. Among the avaible tools to analyze the channels is the QBR indicator representing the state of riparian vegetation. The banks of the Turia and Palancia rivers, both from the Júcar River Basin, have been analysed and later restoration measures are proposed in order to reach a good level in all water bodies. es_ES
dc.description.abstract [CA] La gestió tradicional de l'aigua i l¿aprofitament intensiu dels rius ha provocat, juntament amb innegables beneficis, un clar deteriorament dels ecosistemes fluvials i una antropització dels llits. L' objectiu de les noves legislacions és recuperar ecològicament els rius però primer s'ha d'analitzar i diagnosticar l'estat actual i posteriorment proposar mesures correctores. Dins de les ferramentes que es disposa per analitzar els llits està l¿indicador QBR que representa l'estat en què es troba la vegetació de ribera. En el present treball s'analitzen les riberes dels rius Túria i Palància, ambdós de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i posteriorment es proposen mesures de restauració a fi d'aconseguir un bon nivel en totes les seues masses d'aigua. es_ES
dc.description.abstract [ES] La gestión tradicional del agua y el aprovechamiento intensivo de los ríos ha provocado, junto con innegables beneficios, un claro deterioro de los ecosistemas fluviales y una antropización de los cauces. El objetivo de las nuevas legislaciones es recuperar ecológicamente los ríos, pero primero se debe analizar y diagnosticar el estado actual y posteriormente proponer medidas correctoras. Dentro de las herramientas de que se dispone para analizar los cauces está el indicador QBR que representa el estado en que se encuentra la vegetación de ribera. En el presente trabajo se analizan las riberas de los ríos Turia y Palancia, ambos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y posteriormente se proponen medidas de restauración con el fin de alcanzar un nivel bueno en todas sus masas de agua. es_ES
dc.format.extent 102 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Vegetation es_ES
dc.subject Deterioration es_ES
dc.subject Bank es_ES
dc.subject State es_ES
dc.subject Restoration es_ES
dc.subject Vegetació es_ES
dc.subject Deteriorament es_ES
dc.subject Estat es_ES
dc.subject Restauració es_ES
dc.subject Túria es_ES
dc.subject Palància es_ES
dc.subject QBR es_ES
dc.subject Vegetación es_ES
dc.subject Deterioro es_ES
dc.subject Ribera es_ES
dc.subject Estado es_ES
dc.subject Restauración es_ES
dc.subject Turia es_ES
dc.subject Palancia es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Análisis de los indicadores de estado de la vegetación y propuesta de medidas: ríos Túria y Palancia es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuentes Cebolla, J. (2015). Análisis de los indicadores de estado de la vegetación y propuesta de medidas: ríos Túria y Palancia. http://hdl.handle.net/10251/57024. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record