- -

Les escales en l’edificació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Les escales en l’edificació

Show full item record

Albentosa Amargos, C. (2015). Les escales en l’edificació. http://hdl.handle.net/10251/58027.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/58027

Files in this item

Item Metadata

Title: Les escales en l’edificació
Secondary Title: Las escaleras en la edificación
Author: Albentosa Amargos, Cristofol
Director(s): Olcina Ferrándiz, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2015-03-13
Issued date:
Abstract:
[CA] L’escala és un element arquitectònic que aporta valors comunicatius, estètics, artístics, tecnològics i culturals al nostre entorn construït. L’objectiu del projecte contempla l’estudi monogràfic de les escales des ...[+]


[ES] La escalera es un elemento arquitectónico que aporta valores comunicativos, estéticos, artísticos, tecnológicos y culturales en nuestro entorno construido. El objetivo del proyecto contempla el estudio monográfico de ...[+]


[EN] The staircase is an architectural element that provides communicative, aesthetic, artistic, technological and cultural values in our built environment. The aim of the project includes the monographic study of the ...[+]
Subjects: Escales , Construcció , Normes tècniques , Escaleras , Construcción , Arquitectura , Normas técnicas , Staircases , Building , Architecture , Standards, Engineering
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record