- -

Les escales en l’edificació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Les escales en l’edificació

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Olcina Ferrándiz, Vicente es_ES
dc.contributor.author Albentosa Amargos, Cristofol es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-24T14:05:39Z
dc.date.available 2015-11-24T14:05:39Z
dc.date.created 2015-03-13
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/58027
dc.description.abstract [CA] L’escala és un element arquitectònic que aporta valors comunicatius, estètics, artístics, tecnològics i culturals al nostre entorn construït. L’objectiu del projecte contempla l’estudi monogràfic de les escales des de la diversitat d’aspectes que li atanyen. Per a això s’ha fet una recopilació documental d’abast universal, des dels seus orígens fins als nostres dies, tractant els aspectes conceptuals, estètics i culturals que de manera introductòria donen pas a l’estudi arquitectònic i als aspectes tècnics i normatius. La documentació que es presenta, i cóm es presenta, ha estat en gran mesura un dels aspectes més destacats a tindre cura. El treball es planifica i s’edita en bilingüe des d’una modesta intenció divulgativa que tracta d’ordenar, clarificar i resumir es conceptes més significatius. Per a la realització del treball ha estat necessari l’ús d’eines informàtiques específiques per al tractament de gràfics, imatges, fórmules, disseny vectorial i disseny arquitectònic en 3D. es_ES
dc.description.abstract [ES] La escalera es un elemento arquitectónico que aporta valores comunicativos, estéticos, artísticos, tecnológicos y culturales en nuestro entorno construido. El objetivo del proyecto contempla el estudio monográfico de las escaleras desde la diversidad de aspectos que le atañen. Para ello se ha hecho una recopilación documental de alcance universal, desde sus orígenes hasta nuestros días, tratando los aspectos conceptuales, estéticos y culturales que de manera introductoria dan paso al estudio arquitectónico y a los aspectos técnicos y normativos. La documentación que se presenta, y cómo se presenta, ha sido en gran medida uno de los aspectos más destacados a cuidar. El trabajo se planifica y se edita en bilingüe desde una modesta intención divulgativa que trata de ordenar, clarificar y resumir los conceptos más significativos. Para la realización del trabajo ha sido necesario la utilización de herramientas informáticas específicas para el tratamiento de gráficos, imágenes, fórmulas, diseño vectorial y diseño arquitectónico en 3D. es_ES
dc.description.abstract [EN] The staircase is an architectural element that provides communicative, aesthetic, artistic, technological and cultural values in our built environment. The aim of the project includes the monographic study of the stairs from the diversity of issues that concern them. For this it has made a documentary collection of universal scope, from its origins until today, addressing the conceptual, aesthetic and cultural aspects in an introductory way give way to the architectural study and the technical and regulatory aspects. The documentation presented and how it is presented, has been by far one of the most important aspects to care. The work is planned and is published bilingual from a modest informative intention that intends to organize, clarify and summarize the most significant concepts. To carry out the work it has been necessary to use specific computer tools to deal with graphics, images, formulas, vector design and architectural 3D design. es_ES
dc.format.extent 376 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.language Español
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Escales es_ES
dc.subject Construcció es_ES
dc.subject Normes tècniques es_ES
dc.subject Escaleras es_ES
dc.subject Construcción es_ES
dc.subject Arquitectura es_ES
dc.subject Normas técnicas es_ES
dc.subject Staircases es_ES
dc.subject Building es_ES
dc.subject Architecture es_ES
dc.subject Standards, Engineering es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica es_ES
dc.title Les escales en l’edificació es_ES
dc.title.alternative Las escaleras en la edificación es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Albentosa Amargos, C. (2015). Les escales en l’edificació. http://hdl.handle.net/10251/58027. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record