- -

Proyecto básico de la estructura del puente entre el P.K. 2+434 y el P.K. 2+524 de la CV-13 sobre el ramal de acceso al aeropuerto de Castellón, T.M. Benlloch (Castellón). Estudio de soluciones, informe geotécnico, subestructuras, proceso constructivo y plan de obra

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de la estructura del puente entre el P.K. 2+434 y el P.K. 2+524 de la CV-13 sobre el ramal de acceso al aeropuerto de Castellón, T.M. Benlloch (Castellón). Estudio de soluciones, informe geotécnico, subestructuras, proceso constructivo y plan de obra

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Miguel Sosa, Pedro es_ES
dc.contributor.author Sancho Martínez, Jorge es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-06T14:55:29Z
dc.date.available 2016-09-06T14:55:29Z
dc.date.created 2016-06-23
dc.date.issued 2016-09-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/68905
dc.description.abstract [EN] The basic project aims to solve the need for construction of an overpass on the access ramp to Castellon Airport, between K.P. 2 + 434 and K.P. 2 + 524, in the municipality of Benlloch. The proposal is a prestressed concrete bridge of 3 beams, with a total length of 90 m, divided into two end beam of 27 m and a central beam of 36 m. The board has a longitudinal inclination of 1.13%, being composed of a lightened slab of constant depth and wide-brimmed, with a total width of 14 m. Have 5 lightening holes and high tensile strength steel cables of the prestressing will be placed in the six souls. The roadway consists of three lanes with two directions of traffic. The pillars have a height of 14 meters, with a capital in the form of hammer an area of 1.8 x 5.2 meters. The abutment consists of a front wall built embeded on a shallow foundation, and on it there is a low wall guard and a slab of transition. In the Project, there is the resistance and geotechnical justification, equipment design, construction process, work plan and economic assessment, and a list of plans necessary for proper geometric interpretation information is collected, all within the scope of a basic project. es_ES
dc.description.abstract [CA] El projecte bàsic pretén resoldre la necessitat de construcció d'un pas superior sobre el ramal d'accés a l'Aeroport de Castelló, entre el P.K. 2+434 i el P.K. 2+524, al Termini Municipal de Benlloch. La proposta és un pont de formigó pretensat de 3 vanos, amb una longitud total de 90 m, repartits en dos vanos extrems de 27 m i un vano central de 36m. El tauler presenta una inclinació longitudinal del 1.13 %, estant compost per una llosa alleugerada de cantell constant i d'ales amples, amb una amplària total de 14m. Disposarà de 5 alleugeriments i les beines del pretensat estaran col·locades a les ànimes. La calçada està formada per tres carrils amb dos sentits de circulació. Les piles tenen una altura de 14 metros, amb un capitell en forma de martell d'una superfície de 1.8 x 5.2 metros. L'estrep consta d'un mur frontal encastat sobre una cimentació superficial, i sobre el mateix es troba un muret de guarda i una llosa de transició. Al projecte es recull informació corresponent a la justificació resistent i geotècnia, disseny d'equipaments, procés constructiu, pla d'obra i valoració econòmica, així com una relació de plans necessaris per a la seva correcta interpretació geomètrica, tot això dins del alcans d'un projecte bàsic. es_ES
dc.description.abstract [ES] El proyecto básico pretende resolver la necesidad de construcción de un paso superior sobre el ramal de acceso al Aeropuerto de Castellón, entre el P.K. 2+434 y el P.K. 2+524, en el Término Municipal de Benlloch. La propuesta es un puente de hormigón pretensado de 3 vanos, con una longitud total de 90 m, repartidos en dos vanos extremos de 27 m y un vano central de 36 m. El tablero presenta una inclinación longitudinal del 1.13 %, estando compuesto por una losa aligerada de canto constante y de alas anchas, con una anchura total de 14 m. Dispondrá de 5 aligeramientos y las vainas del pretensado estarán colocadas en las almas. La calzada está formada por tres carriles con dos sentidos de circulación. Las pilas tienen una altura de 14 metros, con un capitel en forma de martillo de una superficie de 1.8 x 5.2 metros. El estribo consta de un muro frontal empotrado sobre una cimentación superficial, y sobre el mismo se encuentra un murete de guarda y una losa de transición. En el proyecto se recoge información correspondiente a la justificación resistente y geotécnica, diseño de equipamientos, proceso constructivo, plan de obra y valoración económica, así como una relación de planos necesarios para su correcta interpretación geométrica, todo ello dentro del alcance de un proyecto básico. es_ES
dc.format.extent 12 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Slab constant height es_ES
dc.subject Prestressed concrete bridge es_ES
dc.subject Castellón Airport es_ES
dc.subject Basic Project es_ES
dc.subject Llosa cantell constant es_ES
dc.subject Pont formigó pretensat es_ES
dc.subject Aeroport Castelló es_ES
dc.subject Projecte bàsic es_ES
dc.subject Puente hormigón pretensado es_ES
dc.subject Aeropuerto Castellón es_ES
dc.subject Losa canto constante es_ES
dc.subject Proyecto Básico es_ES
dc.subject CV-13 es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de la estructura del puente entre el P.K. 2+434 y el P.K. 2+524 de la CV-13 sobre el ramal de acceso al aeropuerto de Castellón, T.M. Benlloch (Castellón). Estudio de soluciones, informe geotécnico, subestructuras, proceso constructivo y plan de obra es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sancho Martínez, J. (2016). Proyecto básico de la estructura del puente entre el P.K. 2+434 y el P.K. 2+524 de la CV-13 sobre el ramal de acceso al aeropuerto de Castellón, T.M. Benlloch (Castellón). Estudio de soluciones, informe geotécnico, subestructuras, proceso constructivo y plan de obra. http://hdl.handle.net/10251/68905. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record